Ryszard Szawłowski

Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 185/16, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Szawłowskiego zamieszkałego w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Joanne Bury, a syndykiem upadłości Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydziałem Gospodarczym, Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp „of” 37/17, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2018 roku Sąd umorzył zobowiązania Upadłego powstałe przed ogłoszeniem upadłości bez ustalania planu spłaty wierzycieli z wyjątkiem zobowiązań wynikających z mocy ustawy, których nie można umorzyć. Przedmiotowe postanowienie jest prawomocne z dniem 31 lipca 2018 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania