SHIRA Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000211157)

Postanowieniem z dnia 29 września 2011 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 304/11, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość SHIRA Sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 70/11.

Postanowieniem z dnia 07 sierpnia  2013 roku Sąd umorzył przedmiotowe postępowanie upadłościowe.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania