Sławomir Knaś

Postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 463/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Sławomira Knasia zamieszkałego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 370/21, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 13 września 2023 roku Sąd umorzył bez ustalenia planu spłaty wierzycieli powstałe przed dniem 22 listopada 2021 roku niewykonane zobowiązania pieniężne upadłego Sławomira Knasia, nr PESEL 62011803458, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1520) pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 189 (6840) w dniu 29 września 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania