Sorbus sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000372184)

Postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 498/18, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Sorbus sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000372184) oraz wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Do pobrania: Postanowienie z dnia 27 lipca 2018 roku o ogłoszeniu upadłości Sorbus sp. z o.o. – TUTAJ

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 153 w dniu 08 sierpnia 2018 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

ASR Piotr Bartosiewicz
Sędzia-komisarz Sorbus sp. z o.o. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XVIII GUp 490/19

Postanowieniem z dnia 15 października 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odwołał z funkcji Sędziego – komisarza SSR Małgorzatę Brzozowską i powołał do pełnienia tej funkcji SSR Cezarego Zalewskiego.

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 676/18.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Sorbus sp. z o.o. w upadłości prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp 490/19.


Postanowieniem z dnia 12 maja 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odwołał z funkcji sędziego-komisarza sędziego Cezarego Zalewskiego, powołując w jego miejsce na tę funkcję asesora sądowego Piotra Bartosiewicza.


Syndyk sporządził i w dniu 02 czerwca 2020 roku złożył do akt listę wierzytelności Sorbus sp. z .o. o. w upadłości.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 121 w dniu 24 czerwca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 04 grudnia 2020 roku Sędzia-komisarz zatwierdził listę wierzytelności Upadłego.


Postanowieniem z dnia 03 marca 2022 roku Sędzia-komisarz zatwierdził oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży ośmiu lokali mieszkalnych położonych przy ul. Czerwonej Jarzębiny w Warszawie na działkach gruntu z obrębu 0919, 4-09-19 oraz oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości drogowej oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 303-2, 411, 260-10, dla której prowadzona jest KW nr WA3M/00481130/3.


W dniu 11 sierpnia 2022 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 216 w dniu 08 listopada 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania