SPV Greenbet Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000109773)

Postanowieniem z dnia 01 lipca 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 369/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość SPV Greenbet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt X GUp 305/15, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego SPV Greenbet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45
96-515 Teresin

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania