Stanisława Kolasa


Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 234/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Stanisławy Kolasy zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie Bogdana Stańka oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt V GUp 187/18.

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych umorzył powstałe przed dniem 10 sierpnia 2018 roku zobowiązania upadłej Stanisławy Kolasy bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 125 w dniu 01 lipca 2021 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania