Stanza S.A. w upadłości (KRS: 0000591724)

Postanowieniem z dnia 04 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1586/18, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Stanza S.A. z siedzibą w Warszawienr KRS: 0000591724 oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Do pobrania: Postanowienie z dnia 04 października 2018 roku o ogłoszeniu upadłości – TUTAJ

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 199 w dniu 12 października 2018 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

Sędzia-komisarz Stanza S.A. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XVIII GUp 109/20

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 864/18. Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze. W związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Stanza S.A. w upadłości prowadzone było przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XIX GUp 637/19, natomiast od dnia 27 maja 2020 roku prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą XVIII GUp 109/20.


W dniu 04 stycznia 2019 roku Syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi opisy i oszacowania następujących nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Stanza S.A. w upadłości:

  1. Nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 27 położony przy ul. Nadwiślańskiej 1 w Warszawie, dzielnica Targówek, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA3M/00500859/9 oraz udziału wynoszącego 2/127 części we współwłasności stanowiącego odrębną własność lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, z którym związane jest prawo do korzystania z dwóch miejsc postojowych w tym garażu, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA3M/00500006/5.
  2. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Jodłowno, gmina Przywidz, pow. gdański, woj. pomorskie, stanowiącej działki ewid. nr 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 14/10, obręb nr 0004 – Jodłowno, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00190174/1.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 34 (5673) w dniu 18 lutego 2019 roku.


W dniu 30 kwietnia 2019 r. Syndyk złożył do akt sprawy aneks do sporządzonych w dniu 14 listopada 2018 roku oraz w dniu 16 listopada 2018 roku opisów i oszacowań nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Stanza S.A. w upadłości.

Obwieszczenie o aneksie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 118 (5757) z dnia 19 czerwca 2019 roku.


Postanowieniem z dnia 27 maja 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odwołał z funkcji sędziego-komisarza sędziego Arkadiusza Zagrobelnego, powołując w jego miejsce na tę funkcję asesora sądowego Piotra Bartosiewicza, a sprawie nadana została sygnatura akt XVIII GUp 109/20.


W dniu 28 lipca 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Upadłego Stanza S.A. w upadłości.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 178 (6068) w dniu 11 września 2020 roku.


Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2021 roku Sędzia komisarz postanowił na podstawie art. 350 § 1 k.p.c. w zw. z art. 229 p.u. sprostować oczywistą omyłkę pisarską na k. 50 listy wierzytelności Lp. 38 w ten sposób, że w rubryce 1 karty wierzytelności w polu KRS wykreślić nr „0000720904” i wpisać nr „0000583405”.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 92 w dniu 14 maja 2021 roku.


W dniu 13 października 2021 roku Syndyk złożył do akt I uzupełniającą listę wierzytelności, natomiast w dniu 25 lipca 2022 roku II uzupełniającą listę wierzytelności Stanza S.A. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 220 w dniu 15 listopada 2022 roku.


Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2022 roku Sąd odwołał z funkcji sędziego-komisarza ASR Piotra Bartosiewicza i wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego.


Postanowieniem z dnia 31 października 2023 roku Sąd odwołał sędziego-komisarza w osobie sędziego Piotra Kędzierskiego i wyznaczył sędziego-komisarza w osobie asesora sądowego Tomasza Pisarskiego.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania