Stefan Gadowski

Postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 291/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Stefana Gadowskiego zamieszkałego w Ostrowcu Świętokrzyskim, określił, że upadły Stefan Gadowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 281/18.

Postanowieniem z dnia 02 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Stefana Gadowskiego.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania