Stefania Ewa Dybka

Postanowieniem z dnia 06 marca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1960/16, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Stefanii Ewy Dybki zamieszkałej w Warszawie, określił, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 127).

Postępowanie upadłościowe Stefanii Dybki prowadzone było na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 roku. Do dnia 31 maja 2019 roku postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 156/17. Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Stefanii Ewy Dybki prowadzone było przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp 133/19.

Postanowieniem z dnia 06 marca 2020 roku Sąd umorzył zobowiązania Upadłej bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania