Szpital Giżycki sp. z o.o. w upadłości (KRS: 452879)

 


Postanowieniem z dnia 20 marca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 19/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w Giżycku (KRS: 452879), wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Rynko, zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Katarzyny Kwaterkiewicz oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 33/20.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu – komisarzowi wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 62 (5952) z dnia 30 marca 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór zgłoszenia wierzytelności

Do pobrania: Wzór zgłoszenia wierzytelności – wierzyciel zagraniczny

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

Sędzia-komisarz Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w upadłości
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Artyleryjska 3C, 10-165 Olsztyn

Sygn. akt: V GUp 33/20

Komunikat Syndyka z dnia 23 marca 2020 roku zawierający najistotniejsze informacje dotyczące ogłoszenia upadłości Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w Giżycku do pobrania tutaj.

Zawiadomienie Wierzyciela o ogłoszeniu upadłości Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. z pouczeniem dotyczącym zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym do pobrania tutaj.

Informacja dotycząca skutków ogłoszenia upadłości Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. dla umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawartych przed dniem ogłoszenia upadłości przez Szpital działający jako zleceniodawca lub usługodawca tutaj.

W dniu 06 maja 2020 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 87 ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o treści postanowienia z dnia 30 kwietnia 2020 roku wydanego na podstawie art. 15 zzs. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 695), którym Sąd Rejonowy w Olsztynie zarządził bieg terminów do:

wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie V GU 19/20 o ogłoszeniu upadłości Szpitala Giżyckiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Giżycku w zakresie jurysdykcji sądów polskich, termin biegnie od dnia opublikowania obwieszczenia,

wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie V GU 19/20 o zatwierdzeniu warunków sprzedaży Przedsiębiorstwa Szpitala Giżyckiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Giżycku, termin biegnie od dnia opublikowania obwieszczenia.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 30 czerwca 2020 r., zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie V Wydziału Gospodarczego z dnia 20 marca 2020 r. (V GU 19/20), Syndyk zawarł umowę sprzedaży przedsiębiorstwa Szpitala Giżyckiego sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Giżycku. Nabywcą przedsiębiorstwa Szpitala Giżyckiego jest Giżycka Ochrona Zdrowia sp. z o. o. z siedzibą w Giżycku.  

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk zawiadamia, iż została sporządzona i w dniu 21 stycznia 2021 roku przekazana sędziemu-komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 33/20. Przedmiotowa lista wierzytelności obejmuje zgłoszenia wierzytelności zarejestrowane pod numerami od 1 do 55 oraz uznane z urzędu wierzytelności pracownicze. Zasadność pozostałych zgłoszeń wierzytelności będzie podlegała ocenie w ramach kolejnych częściowych list wierzytelności sporządzanych w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w upadłości.

Obwieszczenie o ww. liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 30 w dniu 15 lutego 2021 roku.

Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dworcowej 3, pokój 3 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie tel. 89 676 03 01 lub zasięgnąć informacji telefonicznie pod numerem 89 676 03 06.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu-komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Należy też wskazać, iż nie zachodzą przesłanki do złożenia sprzeciwu przez wierzycieli, których zgłoszenie nie podlegało rozpoznaniu w ramach ww. częściowej listy wierzytelności, obejmującej 331 pozycji. Powyższe oznacza, że w przypadku jeżeli na ww. częściowej liście wierzytelności nie znajduje się imię i nazwisko/nazwa wierzyciela, który dokonał zgłoszenia wierzytelności to brak jest podstaw do złożenia sprzeciwu, ponieważ sporządzona w toku postępowania upadłościowego ww. częściowa lista wierzytelności nie uwzględnia rozstrzygnięcia w przedmiocie zgłoszenia wierzytelności takiego wierzyciela, a tym samym sprzeciw jako środek zaskarżenia od nieistniejącego rozstrzygnięcia nie jest dopuszczalny i jako taki będzie podlegał odrzuceniu.

Jak już wspomniano, rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszeń wierzytelności dokonanych przez  pozostałych wierzycieli, tj. rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszenia wierzytelności, które nie podlegały rozpoznaniu na ww. częściowej liście wierzytelności obejmującej 331 pozycji znajdzie się na kolejnych częściowych listach wierzytelności, jakie będą składane w dalszym toku postępowania upadłościowego.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 23 marca 2021 roku Syndyk przekazał sędziemu-komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, obejmującą rozstrzygnięcia zgłoszeń wierzytelności zarejestrowanych pod nr 56 do 164 oraz wierzytelności umieszczone w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym uznane z urzędu na podstawie art. 179 ust. 3 prawa restrukturyzacyjnego.

Obwieszczenie o pierwszym uzupełnieniu listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 77 (6222) z dnia 22 kwietnia 2021 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 03 grudnia 2021 roku Syndyk przekazał sędziemu-komisarzowi częściowy plan podziału funduszy masy upadłości Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w upadłości, obejmujący podział środków pieniężnych uzyskanych z likwidacji majątku pomiędzy wierzytelności uznane w kat. I .

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 246 w dniu 21 grudnia 2021 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 20 października 2021 roku Syndyk przekazała sędziemu-komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w upadłości, obejmującą rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszeń wierzytelności zarejestrowanych pod nr 163, 163/I, 165, 166, 167, 16.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 12 (6411) w dniu 19 stycznia 2022 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

W dniu 08 marca 2022 roku Syndyk przekazał sędziemu-komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 3 Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w upadłości, obejmującą rozstrzygnięcia w przedmiocie zgłoszeń wierzytelności zarejestrowanych pod nr 169, 170 i 170/I .

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 57 (6456) w dniu 23 marca 2022 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

W dniu 18 lipca 2023 roku Syndyk przekazał sędziemu-komisarzowi czwartą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w upadłości, obejmującą rozstrzygnięcia w przedmiocie zgłoszeń wierzytelności zarejestrowanych pod nr: 171, 171/I i 172 .

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 153 w dniu 09 sierpnia 2023 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 29 grudnia 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi V uzupełniającą listę wierzytelności Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 11 w dniu 16 stycznia 2024 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 17 kwietnia 2024 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, obejmujący podział środków pieniężnych uzyskanych z likwidacji majątku pomiędzy wierzytelności uznane w kategorii II.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 10 maja 2024 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania