Tadeusz Waśniewski

Postanowieniem z dnia 18 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 537/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Tadeusza Waśniewskiego zamieszkałego w Warszawie, określił, iż Tadeusz Waśniewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 127).

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowym i restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: X GUp 363/17, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 01 października 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ustalił plan spłat wierzycieli Tadeusza Waśniewskiego. Postanowienie jest prawomocne.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania