Teresa Bobrska


Postanowieniem z dnia 22 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 197/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Bobrskiej zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła Teresa Bobrska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz  syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 261/19 przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 07 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych umorzył powstałe przed dniem 22 lipca 2019 roku zobowiązania zmarłej w dniu 7 kwietnia 2020 roku upadłej Teresy Bobrskiej, PESEL 56070307880, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 95 (6240) z dnia 19 maja 2021 roku.

 

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania