Teresa Chodorowska


Postanowieniem z dnia 02 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 7/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Chodorowskiej zamieszkałej w Konitach, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp „of” 49/20, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 marca 2020 roku.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu-komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 117 w dniu 18 czerwca 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239 – 240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Joanna Bury
Sędzia – komisarz Teresy Chodorowskiej
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Artyleryjska 3C, 10-165 Olsztyn
Sygn. akt: V GUp „of” 49/20

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk sporządził i w dniu 23 listopada 2020 roku przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Upadłej.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 242 z dnia 11 grudnia 2020 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 13 września 2021 roku Syndyk złożył do akt opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego 4/12 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Konity, dla której Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1L/00006659/6.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 192 (6337) w dniu 04 października 2021 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 07 października 2022 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 24 października 2022 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 206 (6605).

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 15 grudnia 2022 roku Syndyka przekazał Sędziemu-komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Teresy Chodorowskiej.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 3 w dniu 04 stycznia 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania