Tomasz Dziura

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 440/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Dziury zamieszkałego w Chełmcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 379/21, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 07 września 2022 r., sygn. akt V GUp 379/21, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych – Sąd Upadłościowy, postanowił bez ustalenia planu spłaty wierzycieli umorzyć powstałe przed dniem 29 listopada 2021 roku zobowiązania upadłego Tomasza Dziury, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1228), pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 189 z dnia 29 września 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania