Twój Nowy Dom Development S.A. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000398237)

Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2014 roku, wydanym pod sygn. akt IX GU 127/13, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Twój Nowy Dom Development S.A. w Warszawie obejmującą likwidację majątku upadłego oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Jana Drąga i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt IX GUp 2/14.

Następnie zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. z dnia 15 grudnia 2014 roku, poz. 177), od 01 stycznia 2015 roku sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zostały przekazane do rozpoznawania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

W związku z powyższym postępowanie upadłościowe Twój Nowy Dom Development S.A. w Warszawie, od dnia 01 stycznia 2015 roku rozpoznawane było przez X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych (aktualnie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod sygn. akt X GUp 63/15.

Postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych umorzył postępowanie upadłościowe Twój Nowy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania