Unified Factory S.A. w restrukturyzacji (KRS 0000322316)

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku, wydanym pod sygn. akt X GR 92/18, w sprawie z wniosku dłużnika Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił:

  1. otworzyć przyspieszone postępowanie Unified Factory spółki akcyjnej w Warszawie numer KRS 0000322316;
  2. wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127);
  3. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz.Urz.L. 141 z dnia 25.06.2015r. (załącznik A).

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GRp 29/18.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2019 roku postępowanie restrukturyzacyjne Unified Factory S.A. w restrukturyzacji prowadzone było przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GRp 7/19.

Postanowieniem z dnia 09 sierpnia 2019 roku Sąd postanowił w trybie art. 21 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego powołać zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika, uchylić zarząd własny dłużnika oraz odwołać Tycjana Saltarskiego z funkcji nadzorcy sądowego i ustanowić zarządcę w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2020 r. Sąd zmienił postanowienie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w ten sposób, iż uchylił jego pkt 2, przywracając Dłużnikowi Unified Factory S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie prawo zwykłego zarządu majątkiem oraz odwołał Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127) z funkcji zarządcy, powołując go do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego.

W dniu 21 lutego 2020 r. na Zgromadzeniu Wierzycieli spółki Unified Factory S.A. w restrukturyzacji, Sędzia – Komisarz  zatwierdził spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego do Sądu w dniu 22 marca 2019 r. oraz stwierdził przyjęcie przez Zgromadzenie Wierzycieli układu częściowego.

Postanowieniem z dnia 14 maja 2020 roku Sąd zatwierdził układ częściowy przyjęty w przyspieszonym postępowaniu układowym Unified Factory S.A. w restrukturyzacji na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 21 lutego 2020 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 16 czerwca 2020 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania