Wacława Durło


Postanowieniem z dnia 22 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 294/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Wacławy Durło zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła Wacława Durło jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka oraz  syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 263/19 przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 16 grudnia 2020 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłej Wacławy Durło. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 10 z dnia 18 stycznia 2021 roku. Postawienie uprawomocniło się w dniu 24 grudnia 2020 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania