Waldemar Chmielewski

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 235/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Waldemara Chmielewskiego zamieszkałego w Kielcach, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Iwony Róziewicz – sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Postępowanie upadłościowe prowadzone było przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydziałem Gospodarczym, Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 186/18.

Postanowieniem z dnia 06 listopada 2019 roku Sąd umorzył powstałe przed dniem 10 sierpnia 2018 roku zobowiązania upadłego Waldemara Chmielewskiego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w przepisie art. 49121 2 ustawy prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania