Waldemar Dzionek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 627/14, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Dzionek Dom Handlowy VALDI z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Elżbiety Konarskiej i Syndyka w osobie Tycjana Satarskiego.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 12 lutego 2015 roku o ogłoszeniu upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI – TUTAJ

Postępowanie upadłościowe Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 93/15.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp 38/19.


W dniu 22 kwietnia 2017 roku Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu- komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pn. Waldemar Dzionek Dom Handlowy VALDI (sygn. akt X GUp 93/15 Ap 1).

Przedmiotowa lista wierzytelności została zatwierdzona postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 08 maja 2018 roku.


W dniu 24 sierpnia 2016 roku Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu- komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Przedmiotowa lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-komisarza postanowieniem  z dnia 08 maja 2018 roku.


W dniu 25 maja 2017 roku Syndyk złożył do akt postępowania upadłościowego uzupełnienie do opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą Waldemar Dzionek Dom Handlowy Valdi z siedzibą w Warszawie.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dzienniku lokalnym w dniu 16 czerwca 2017 roku.


W dniu 12 lipca 2017 roku Syndyk sporządził i złożył do akt postępowania upadłościowego drugą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego (sygn. akt X GUp 93/15).

Przedmiotowa lista wierzytelności została zatwierdzona postanowieniem z dnia 08 maja 2018 roku.


Postanowieniem z dnia 19 października 2018 roku Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji Sędziego – komisarza w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej SSR Darię Popłonyk.


Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2020 roku Sąd wyznaczył SSR Kamilę Wasilewską sędzią-komisarzem w miejsce dotychczasowego.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania