Warszawskie Inwestycje Ziemskie S.A. w upadłości (KRS: 0000056198)

Postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 821/18, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Warszawskich Inwestycji Ziemskich S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Szucha 8, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Anny Żuławy i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 27 lipca 2018 roku o ogłoszeniu upadłości – TUTAJ

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 165 (5553) z dnia 27 sierpnia 2018 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

ASR Magdalena Pawełko
Sędzia-komisarz Warszawskich Inwestycji Ziemskich S.A. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XVIII GUp 137/20

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 672/18.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Warszawskich Inwestycji Ziemskich S.A. w upadłości prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XIX GUp 535/19.


Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odwołał Sędziego-komisarza w osobie sędziego Anny Żuławy i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie asesora Piotra Bartosiewicza, a sprawie nadana została sygnatura akt XVIII 137/20.


W dniu 13 marca 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Upadłego Warszawskie Inwestycje Ziemskie S.A. w upadłości.
Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 182 w dniu 17 września 2020 roku.


W dniu 29 stycznia 2021 roku Syndyk złożył do akt pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Warszawskich Inwestycji Ziemskich S.A. w upadłości.

Obwieszczenie o przedmiotowej liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 118 w dniu 22 czerwca 2021 roku.

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2022 roku Sędzia-komisarz zatwierdził przedmiotową listę wierzytelności.


W dniu 19 października 2021 roku Syndyk przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości, położonych w Lublinie przy ul. Inżynierskiej, województwo lubelskie, dla których Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LU1I/00019665/3, LU1I/00112222/8, LU1I/00168560/6.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 231 w dniu 30 listopada 2021 roku.


Postanowieniem z dnia 16 grudnia 2022 roku Sąd odwołał z funkcji sędziego-komisarza ASR Piotra Bartosiewicza i wyznaczył na sędziego-komisarza ASR Magdalenę Pawełko.


W dniu 31 maja 2022 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności Warszawskie Inwestycje Ziemskie S.A. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 (6758) w dniu 05 czerwca 2023 roku.

 


W dniu 31 października 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Warszawskich Inwestycji Ziemskich S.A. w upadłości.

Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 69 w dniu 08 kwietnia 2024 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania