Wiktor Kasiński

Postanowieniem z dnia 24 października 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1018/17, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Wiktora Kasińskiego zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 127) oraz sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. X GUp 853/17.

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 roku Sąd ustalił plan spłat wierzycieli Upadłego. Przedmiotowe postanowienie jest prawomocne.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania