Wojciech Marek Piekarski

Postanowieniem z dnia 24 września 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 912/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Wojciecha Marka Piekarskiego zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 465/15.

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2016 roku Sąd umorzył przedmiotowe postępowanie upadłościowe na podstawie art. 49110 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania