Wojciech Wiśniewski prowadzący uprzednio działalność gospodarczą pn. „AUTO HAUS WW” Wojciech Wiśniewski w upadłości likwidacyjnej

&Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2016 roku, wydanym pod sygn. akt V GU 149/15, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Wojciecha Wiśniewskiego prowadzącego uprzednio działalność gospodarczą pn. „AUTO HAUS WW” Wojciech Wiśniewski w Ostrowcu Świętokrzyskim, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz.

Przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 6/16, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

W dniu 12 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych  umorzył postępowanie upadłościowe Wojciecha Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „AUTO HAUS WW” Wojciech Wiśniewski w upadłości likwidacyjnej. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 18 listopada 2017 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania