Z. Kozuba i Synowie sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000136531)

Postanowieniem z dnia 01 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 13/19, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Z. Kozuba i Synowie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 01 lipca 2019 roku o ogłoszeniu upadłości Z. Kozuba i Synowie sp. z o.o. – TUTAJ

Przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się będzie przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XIX GUp 1108/19.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłej spółki do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej spółki, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 135 z dnia 15 lipca 2019 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Piotr Kędzierski
Sędzia -komisarz Z. Kozuba i Synowie sp. z o.o. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XIX GUp 1108/19


W postępowaniu upadłościowym Z. Kozuba i Synowie sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie został ukończony i przekazany sędziemu-komisarzowi opis i oszacowanie następujących nieruchomości Upadłego:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 11 znajdującego się w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Warszawie, dzielnica Mokotów wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA2M/00327191/4.
  2. Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem drewnianym pełniącym funkcję wytwórni napojów spirytusowych, stanowiącej działkę ewid. nr 45/10 z obrębu 0007 Jabłonka, o pow. 1992 m2, położonej w miejscowości Jabłonka, w gminie Nidzica, powiecie nidzickim, województwie warmińsko-mazurskim, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1N/00009155/6.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 46 w dniu 06 marca 2020 roku.


W dniu 26 lutego 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu – komisarzowi listę wierzytelności Z. Kozuba i Synowie sp. z o.o. w upadłości.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 87 w dniu 06 maja 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 roku Sędzia-komisarz zatwierdził listę wierzytelności Upadłego.


W dniu 4 maja 2020 roku Syndyk  przekazał do akt postępowania upadłościowego suplementu do opisu i oszacowania nieruchomości Upadłego – lokalu mieszkalnego nr 11 znajdującego się w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Warszawie, dzielnica Mokotów wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA2M/00327191/4.

Obwieszczenie o suplemencie do opisu i oszacowania ww. nieruchomości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 92 w dniu 13 maja 2020 roku.


W dniu 08 marca 2022 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności Z. Kozuba i Synowie sp. z o.o. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 171 w dniu 05 września 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania