Zbigniew Olszewski i Marzanna Olszewska


Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 73/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Zbigniewa Witolda Olszewskiego zamieszkałego w Jezioranach oraz upadłość dłużniczki Marzanny Iwony Olszewskiej zamieszkałej w Jezioranach, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Wioletty Obrębskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt V GUp „of” 79/20, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 roku.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłych do zgłaszania sędziemu-komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 135 w dniu 14 lipca 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239 – 240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

ASR Paweł Sas
Sędzia – komisarz Zbigniewa Olszewskiego i Marzanny Olszewskiej
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Artyleryjska 3C, 10-165 Olsztyn
Sygn. akt: V GUp „of” 79/20

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 10 marca 2021 roku Syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości upadłych, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą  nr OL1B/00025700/8.

Obwieszczenie o oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 60 w dniu 29 marca 202 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Postanowieniem z dnia 07 czerwca 2021 roku Sąd wyznaczył Asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Sas sędzią-komisarzem w miejsce dotychczasowego.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 28 czerwca 2021 roku Syndyk złożył do akt listę wierzytelności Marzanny Olszewskiej i listę wierzytelności Zbigniewa Olszewskiego.

Obwieszczenia o listach wierzytelności ukazały się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 141 w dniu 23 lipca 2021 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Postanowieniem z dnia 22 września 2022 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy postanowił wyznaczyć Asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Adriana Piersę sędzią-komisarzem w miejsce dotychczasowego.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 16 lutego 2023 roku Syndyk przedłożył do akt sprawy opis i oszacowanie udziału Upadłego Zbigniewa Olszewskiego w nieruchomości położonej w Jezioranach przy ul. Sienkiewicza 9, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1B/00020174/6.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 25 maja 2023 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 100 (6751).

 

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania