Al-Bud sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000039766)


Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 39/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Al-Bud sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 27 stycznia 2015 roku o ogłoszeniu upadłości Al-Bud sp. z o.o. – TUTAJ

Postępowanie upadłościowe Al-Bud sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 78/15.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Al-Bud sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp 35/19.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 25 sierpnia 2015 roku Syndyk przedłożył do Sędziego-komisarza listę wierzytelności oraz pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Al-Bud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Wołominie.

Postanowieniem z dnia 12 listopada 2015 roku Sędzia-komisarz zatwierdził listę wierzytelności oraz pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 11 stycznia 2016 roku Syndyk przedłożył do akt postępowania upadłościowego drugą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Postanowieniem z dnia 07 marca 2016 roku Sędzia-komisarz zatwierdził drugą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2016 roku Sędzią-komisarzem nadzorującym przedmiotowe postępowanie upadłościowe został wyznaczony  SSR Jarosław Zarębski.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 24 marca 2016 roku Syndyk przedłożył do Sędziego-komisarza częściowy plan podziału funduszy masy upadłości, obejmujący wierzytelności kategorii II uczestniczące w podziale środków pieniężnych uzyskanych z likwidacji masy upadłości.

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2016 roku Sędzia-komisarz zatwierdził przedmiotowy plan podziału. Plan został wykonany na początku lipca 2016 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 12 lipca 2016 roku Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu-komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego (sygn. akt X GUp 78/15 Ap 3).

Postanowieniem z dnia 13 lutego 2017 roku Sędzia-komisarz zatwierdził przedmiotową listę wierzytelności.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 9 czerwca 2017 roku syndyk sporządził i złożył do akt postępowania upadłościowego ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Al-Bud sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie (sygnatura akt X GUp 78/15).

Postępowanie wywołane przedmiotowym planem podziału zostało umorzone wskutek cofnięcia tego planu przez syndyka.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 28 listopada 2017 roku Syndyk sporządził i przekazał sędziemu-komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Al-Bud sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (sygnatura akt X GUp 78/15).

Obwieszczenie o ostatecznym planie podziału z dnia 28 listopada 2017 roku ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 249 w dniu 27 grudnia 2017 roku.