ARNA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS nr 0000167445)


Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 159/15 Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział V Gospodarczy ogłosił upadłość ARNA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000167445) obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Katarzyny Kwaterkiewicz oraz Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 54/16, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej “Puin”), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 roku.

Do pobrania: Postanowienie o upadłości ARNA Sp. z o.o. w załączeniu.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu-komisarzowi wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym.

Obwieszczenie o upadłości ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 17 czerwca 2016 roku.

Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy Puin, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Do pobrania: Wzór zgłoszenia wierzytelności w załączeniu.

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 Puin, należy dokonać z podaniem sygnatury akt V GUp 54/16, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe (art. 236 ustawy Puin), na adres:

SSR Katarzyna Kwaterkiewicz
Sąd Rejonowy w Olsztynie
V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Artyleryjska 3C, 10-165 Olsztyn
Sygn. akt: V GUp 54/16

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 03 lutego 2017 roku Syndyk przedłożył do akt postępowania upadłościowego opis i oszacowanie nieruchomości wchodzacych w skład majątku masy upadłości Arna Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, położonych w Grajwie, dla których Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgi wieczyste nr OL1G/00035109/3, OL1G/00045192/4, OL1G/00045193/1, OL1G/00045290/1, OL1G/00047028/8,  OL1G/00047029/5,  OL1G/00045194/8,  OL1G/00045289/1,  OL1G/00045291/8,  OL1G/00046267/8,  OL1G/00045191/7,  OL1G/00042928/2.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk sporządził i przekazał sędziemu- komisarzowi listę wierzytelności i uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 Upadłego (Sygn. akt V GUp  54/16 Sądu Rejonowego w Olsztynie).

Obwieszczenie o listach wierzytelności Upadłego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 180 w dniu 18 września 2017 roku. 

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 13 stycznia 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi uaktualnienie opisu i oszacowania nieruchomości położonych w Grajwie, dla których Sąd Rejonowy w Giżycku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr OL1G/00035109/3, OL1G/00045192/4, OL1G/00045193/1, OL1G/00045290/1, OL1G/00047028/8, OL1G/00047029/5, OL1G/00045194/8, OL1G/00045289/1, OL1G/00045291/8, OL1G/00046267/8, OL1G/00045191/7, OL1G/00042928/2, OL1G/00045318/4, OL1G/00045319/1.

Obwieszczenie o uaktualnieniu opisu i oszacowania nieruchomości ukazało się w dniu 31 stycznia 2020 roku w wydaniu olsztyńskim dziennika „Gazeta Wyborcza” oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 23 (5913) z dnia 04 lutego 2020 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości Upadłego położonej w Grajwie, oznaczonej nr. geod. 239, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą Kw nr OL1G/00045318/4 .

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 193 (6338) z dnia 05 października 2021 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 10 grudnia 2021 roku Syndyk przekazał do akt uzupełniającą listę wierzytelności nr 2.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 7 w dniu 13 stycznia 2022 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Informacja do pilotów i osób samowolnie korzystających z lądowiska nr ew. 133 EPGM Mazury Residence/Giżycko:

  1. Lądowisko (nr. ew. 133)  – zwane dalej “Lądowiskiem”, znajdujące się na terenie nieruchomości przy ul. Żeglarzy 1, 11-500 Giżycko pozostaje tymczasowo nieczynne do odwołania.
  2. Syndyk jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie masą majątkową w skład, której wchodzi Lądowisko, na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Prawo Lotnicze – nie wyraża zgody na starty i lądowania z wykorzystaniem Lądowiska w czasie, gdy pozostaje ono nieczynne.
  3. Wszelkie starty i lądowania z wykorzystaniem Lądowiska, dokonane bez zgody Syndyka i z naruszeniem pkt. 1 powyżej będą traktowane jako samowolne. W tej sytuacji odpowiedzialność za wybór Lądowiska jako miejsca startu i lądowania statku powietrznego, a także za wszelkie następstwa z tego wynikłe ponosi wyłącznie dowódca statku powietrznego.
  4. Przypadki startów i lądowań z wykorzystaniem Lądowiska wbrew zakazowi lub ostrzeżeniom podanym powyżej mogą stanowić podstawę odpowiedzialności karnej lub odszkodowawczej dowódcy statku powietrznego, który samowolnie wykonał start lub lądowanie, a niezależnie, tj. w przypadku wystąpienia w związku z tym okoliczności, która miała lub mogła mieć wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia czy też mogła skutkować wypadkiem lotniczym skutkować będą powiadomieniem Komisji ds. Badania Wypadków Lotniczych w trybie art. 135a ustawy Prawo Lotnicze.
  5. Syndyk nie wyraża zgody i nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie statku powietrznego lub innego mienia osób lądujących na terenie Lądowiska i powierzchni przynależnej należącej do ARNA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Sam fakt pozostawienia tego mienia nie będzie zaś traktowany jako zawarcie z Syndykiem umowy przechowania.