Jakub Weręgowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Weręgowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT w upadłości


Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 540/19, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Jakuba Weręgowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakub Weręgowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT z siedzibą w Warszawie (NIP: 5711303269, REGON: 130349561), wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XIX GUp 1370/19.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 6 (5896) z dnia 10 stycznia 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej “pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Kamila Wasilewska
Sędzia-komisarz Jakuba Weręgowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakub Weręgowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XIX GUp 1370/19

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk ukończył i przekazał sędziemu-komisarzowi opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału ½ w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 49 o powierzchni użytkowej 53,90 m2, usytuowanego w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie, w dzielnicy Targówek, przy ul. Św. Wincentego 114, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA3M/00438423/8 wraz z udziałem ½ w udziale 1/148 w prawie własności miejsca postojowego w garażu podziemnym położonym w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 112, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA3M/00402261/3.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 78 w dniu 22 kwietnia 2020 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk sporządził i w dniu 10 czerwca 2020 r. złożył do akt listę wierzytelności Jakuba Weręgowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakub Weręgowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT w upadłości, a w dniu 27 lipca 2020 r. pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o listach wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 150 (6040) w dniu 04 sierpnia 2020 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 29 stycznia 2021 roku Syndyk złożył do akt drugie uzupełnienie listy wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o ww. liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 41 w dniu 02 marca 2021 roku.

Postanowieniem z dnia 08 lipca 2021 roku przedmiotowa lista wierzytelności została zatwierdzona.