Jerzy Łokaj prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. AUTO-TRANSMISJA Jerzy Łokaj w upadłości


Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 232/19, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Jerzego Łokaja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. AUTO-TRANSMISJA Jerzy Łokaj w Raszynie (NIP 5221000722, REGON 010693202), wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XVIII GUp 72/21 (poprzednio: XIX GUp 1369/19).

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 6 (5896) z dnia 10 stycznia 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej “pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Kamila Wasilewska
Sędzia-komisarz Jerzego Łokaja prowadzącego działalność gospodarczą pn. P.H.U. AUTO-TRANSMISJA Jerzy Łokaj w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XVIII GUp 72/21 (poprzednio: XIX GUp 1369/19)

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 05 marca 2020 roku Syndyk ukończył i złożył do akt postępowania upadłościowego opis i oszacowanie Zespołu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Dzwonkowice, gminie Nowy Kawęczyn, powiecie skierniewickim, województwie łódzkim, stanowiących działki o nr ewidencyjnych 37 i 40 o łącznej powierzchni 2,58 ha, dla których Sąd Rejonowy w Skierniewicach, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr LD1H/00015574/1 i LD1H/00016173/7.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 56 (5946) z dnia 20 marca 2020 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 15 kwietnia 2021 roku Syndyk złożył do akt listę wierzytelności Jerzego Łokaja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. AUTO – TRANSMISJA Jerzy Łokaj w upadłości.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 90 (6235) w dniu 12 maja 2021 roku.

Postanowieniem z dnia 04 października 2021 roku Sędzia-komisarz zatwierdził listę wierzytelności.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 23 lutego 2022 roku Syndyk złożył do akt odrębne plany podziału dotyczące podziału sum ze sprzedaży ruchomości w postaci samochodu ciężarowego Dodge Dakota i prawa własności nieruchomości obejmujących działki ewid nr 37 i 40, położonych w miejscowości Dzwonkowice, gminie Nowy Kawęczyn, powiecie skierniewickim, województwie łódzkim.

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2022 roku Sędzia-komisarz zatwierdził przedmiotowe plany podziału.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Postanowieniem z dnia 29 września 2022 roku Sąd odwołał z funkcji sędziego-komisarza SSR Kamilę Wasilewską i wyznaczył sędziego-komisarza w osobie asesora sądowego – Olgę Nowosad. Sprawie nadana została sygn. akt: XVIII GUp 72/21.