Kamila Oleszko


Postanowieniem z dnia 24 maja 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU “of” 167/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Kamili Oleszko zamieszkałej w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp „of” 146/21, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 20 października 2022 roku Sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Kamili Oleszko – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Na dzień 30 marca 2023 roku Sąd wyznaczył termin rozprawy w przedmiocie ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłej bądź umorzenia zobowiązań upadłej bez ustalenia planu spłaty.