Kieleckie Kopanie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000171630)


Postanowieniem z dnia 11 maja 2012 roku, wydanym pod sygn. akt V GU 21/12, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Kieleckich Kopani Surowców Mineralnych S.A. z siedzibą w Kielcach, określił, że upadłość będzie prowadzona z możliwością zawarcia układu oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej i Nadzorcę Sądowego w osobie Tycjana Saltarskiego.

Następnie postanowieniem z dnia 25 lipca 2014 roku Sąd zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Upadłego.

Na skutek zażalenia Upadłego i wierzycieli na ww. postanowienie, w dniu 05 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Kielcach uchylił zaskarżone postanowienie z dnia 25 lipca 2014 roku i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w Kielcach, począwszy od wydanego w dniu 23 lipca 2014 roku przez Sędziego-komisarza zarządzenia o odroczeniu głosowania nad układem.

W dniu 21 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Kielcach wydał postanowienie, którym zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do KKSM z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowania obejmujące likwidację majątku dłużnika. Przedmiotowe orzeczenie Sądu stało się prawomocne z dniem 09 lutego 2015 roku.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydziałem Gospodarczym Sekcją ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 7/12. Sędzią-komisarzem nadzorującym przedmiotowe postępowanie upadłościowe jest SSR Dorota Tylus-Chałońska.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk Masy Upadłości Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie informuje, iż przekazał dokumentację pracowniczą do archiwum prowadzonego przez Archiwista Sp. z o.o. z siedzibą w Teresinie., które zajmuje się przechowywaniem dokumentów Upadłego.

W związku z powyższym podania kierowane do Syndyka Masy Upadłości Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7), wnioski o duplikaty świadectw pracy, czy inne zaświadczenia dotyczące spraw pracowniczych przekazywane są do wyżej wymienianego podmiotu.

Dodatkowo Syndyk informuje, że istnieje możliwość samodzielnego złożenia podania o dokumenty znajdujące się w archiwum, poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.archiwista.eu. Na wskazanej stronie znajdują się wszystkie formularze i zgody, jakie należy podpisać w celu uzyskania dokumentów, co również skraca czas oczekiwania na wnioskowany dokument.

Jednocześnie Syndyk zwraca uwagę, iż dokumentacja wydawana przez archiwistę może podlegać opłacie, zgodnie z cennikiem przedstawionym na stronie www.archiwista.eu.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W toku postępowania upadłościowego Syndyk przedłożył do akt następujące listy wierzytelności.

W dniu 03 stycznia 2013 roku listę wierzytelności Upadłego, która została zatwierdzona przez Sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

W dniu 28 czerwca 2013 roku uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, która została zatwierdzona przez Sędziego-komisarza postanowieniem z dnia  12 grudnia 2013 roku.

W dniu 10 grudnia 2013 roku uzupełniającą listę wierzytelności nr 2, która została zatwierdzona przez Sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 16 czerwca 2014 roku.

W dniu 14 kwietnia 2014 roku uzupełniającą listę wierzytelności nr 3, która została zatwierdzona przez Sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 16 czerwca 2014 roku.

W dniu 02 lipca 2014 roku uzupełniającą listę wierzytelności nr 4, która została zatwierdzona przez Sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 08 grudnia 2014 roku.

W dniu 16 września 2014 roku uzupełniającą listę wierzytelności nr 5, która została zatwierdzona przez Sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 09 stycznia 2015 roku.

W dniu 17 marca 2015 roku uzupełniającą listę wierzytelności nr 6, która została zatwierdzona przez Sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 06 maja 2015 roku.

W dniu 07 maja 2015 roku uzupełniającą listę wierzytelności nr 7, która została zatwierdzona przez Sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 10 czerwca 2015 roku.

W dniu 10 października 2016 roku uzupełniającą listę wierzytelności nr 8, która została zatwierdzona przez Sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 22 lutego 2017 roku.

W dniu 16 maja 2017 roku uzupełniającą listę wierzytelności nr 9, która została zatwierdzona przez Sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

W dniu 02 stycznia 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności nr 10. Obwieszczenie o przedmiotowej liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 23 stycznia 2019 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W toku postępowania upadłościowego Syndyk przedłożył do Sędziego-komisarza następujące plany podziału:

1. W dniu 22 stycznia 2015 roku oddzielny plan podziału środków pieniężnych w wysokości 13.577.401,30 złotych stanowiących zaliczkę wpłaconą przez GDDKiA Upadłemu w dniu 08 czerwca 2015 roku  w trybie znowelizowanej ustawy z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, który został wykonany przez Syndyka w dniu 24 września 2015 roku.

2. W dniu 15 kwietnia 2016 roku oddzielny plan podziału środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 4115 oraz prawa własności posadowionego na niej budynku, objętych księgą wieczystą KW nr KI1L/00070647/5, a także prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 15/1 oraz prawa własności posadowionych na niej budynków, objętych księgą wieczystą KW nr KI1L/00076704/5 (Nieruchomość położona w Kielcach przy ul. Ściegiennego 5).  Postanowieniem z dnia 18 maja 2016 roku Sędzia – Komisarz zatwierdził plan podziału. Plan został wykonany w dniu 20 maja 2016 roku.

3. W dniu 28 kwietnia 2016 roku oddzielny plan podziału środków finansowych uzyskanych z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 1018/4 i 1018/5, objęte księgą wieczystą KW nr KI1L/00043603/7, a także prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 1019/4 i 1043 oraz prawa własności posadowionych na niej budynków, objętych księgą wieczystą KW nr KI1L/00045494/3 (Nieruchomość położona w Kielcach przy ul. Na Ługach (Białogon)). Postanowieniem z dnia 08 czerwca 2016 roku Sędzia-komisarz zatwierdził plan podziału. Plan został wykonany w dniu 13 czerwca 2016 roku.

4. w dniu 13 maja 2016 roku oddzielny plan podziału środków finansowych uzyskanych z tytułu sprzedaży praw do następujących nieruchomości (zespołu nieruchomości położonych w miejscowości Bolechowice (Kopalnia Jaźwica)):

  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 703/3, 703/4 i 702/4 wraz z prawem własności budynków, budowli, urządzeń znajdujących się na ww. nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer KI1L/00045473/0,
  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 702/2 i 702/3 wraz z prawem własności budynków, budowli, urządzeń znajdujących się na nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer KI1L/00047076/1,
  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 700/1 i 700/2 wraz z prawem własności budynków, budowli, urządzeń znajdujących się na nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer KI1L/00047170/0,
  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 701/6 wraz z prawem własności budynków, budowli, urządzeń znajdujących się na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer KI1L/00047660/2,
  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 701/7, 701/8, 701/9 i 701/10 wraz z prawem własności budynków, budowli, urządzeń znajdujących się na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer KI1L/00052400/0,
  • prawa własności nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 702/7, 701/2, 506/1, 507, 508/1 i 701/4, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer KI1L/00130407/0,
  • prawa własności nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 1357 i 1613, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer KI1L/00002886/5,
  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 1356/1, 1356/4, 1620/5, 1356/3, 1620/4 i 1620/3 wraz z prawem własności budynków, budowli, urządzeń znajdujących się na nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer KI1L/00045487/1,
  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 422, 35/3, 8/2, 32/3, 33/3, 34/3 i 423/1 wraz z prawem własności budynków, budowli, urządzeń znajdujących się na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer KI1L/00007968/9,
  • prawa własności nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami: 7/1 i 431 dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer KI1L/00045580/3.

Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2016 roku Sędzia-komisarz zatwierdził przedmiotowy plan podziału. Plan został wykonany w dniu 07 lipca 2016 roku.

5. W dniu 18 sierpnia 2016 roku oddzielny plan podziału środków finansowych uzyskanych z tytułu sprzedaży ruchomości objętych zastawem rejestrowym ustanowionym na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa, wpisanym do rejestru zastawów zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 08.09.2011 r. – Sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 6078/11/885. Postanowieniem z dnia 16 września 2016 roku plan podziału został zatwierdzony przez Sędziego-komisarza, a w dniu 22 września 2016 roku wykonany przez Syndyka.

6. W dniu 29 sierpnia 2016 roku oddzielny plan podziału środków finansowych uzyskanych w toku postępowania upadłościowego KKSM z tytułu sprzedaży ruchomości (koparki gąsienicowej Liebherr R 964c) objętej zastawem rejestrowym, wpisanym do Rejestru Zastawów pod nr wpisu 2278413. Postanowieniem z dnia 04 października 2016 roku przedmiotowy plan podziału został zatwierdzony przez Sędziego-komisarza, a w dniu 10 października 2016 roku wykonany przez Syndyka.

7. W dniu 29 sierpnia 2016 roku oddzielny plan podziału środków finansowych uzyskanych w toku postępowania upadłościowego KKSM z tytułu sprzedaży ruchomości (zakładu krusząco – sortującego) objętej zastawem rejestrowym, wpisanym do Rejestru Zastawów – nr wpisu 2277890. Postanowieniem z dnia 04 października 2016 roku przedmiotowy plan podziału został zatwierdzony, a w dniu 11 października 2016 roku wykonany przez Syndyka.

8. W dniu 10 października 2016 roku oddzielny plan podziału funduszy masy upadłości Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej, obejmujący wierzytelności kat. II. Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2016 roku przedmiotowy plan podziału został zatwierdzony przez Sędziego-komisarza i w grudniu 2016 roku oraz kolejnych miesiącach był wykonywany przez Syndyka.

9. W dniu 10 października 2016 roku oddzielny plan podziału funduszy masy upadłości Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej, obejmujący wierzytelności kat. III. Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2017 roku przedmiotowy plan podziału został zatwierdzony przez Sędziego-komisarza i w dniu 28 lutego 2017 roku wykonany przez Syndyka.

10. W dniu 28 października 2016 roku oddzielny plan podziału funduszy masy upadłości Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej uzyskanych z tytułu sprzedaży ruchomości (kruszyw) objętych zastawem rejestrowym nr 2277895. Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2016 roku przedmiotowy plan podziału został zatwierdzony przez Sędziego-komisarza i w dniu 19 grudnia 2016 roku wykonany przez Syndyka.

11. W dniu 03 kwietnia 2017 roku częściowy plan podziału funduszy masy upadłości Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej, obejmujący wierzytelności kat. IV. Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2017 roku przedmiotowy plan podziału został zatwierdzony i w dniu 30 czerwca 2017 roku wykonany przez Syndyka.

12. W dniu 3 stycznia 2018 roku drugi częściowy plan podziału funduszy masy upadłości Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej, obejmujący wierzytelności kat. IV.  Postanowieniem z dnia 06 marca 2018 roku przedmiotowy plan podziału został zatwierdzony przez Sędziego komisarza.

13. W dniu 28 sierpnia 2018 roku trzeci częściowy plan podziału funduszy masy upadłości Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej, obejmujący wierzytelności kat. IV. Postanowieniem z dnia 27 września 2018 roku przedmiotowy plan podziału został zatwierdzony przez Sędziego komisarza.

14. W dniu 6 lutego 2020 roku czwarty częściowy plan podziału funduszy masy upadłości Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej, obejmujący wierzytelności kat. IV