Kordon sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000276459)


Postanowieniem z dnia 11 września 2017 roku, wydanym w sprawie X GU 877/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Kordon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000276459) oraz wyznaczył syndyka w osobie Alicji Hnatkowskiej.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 188 w dniu 28 września 2017 roku.

Następnie dnia 14 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowił na podstawie art. 170 ust. 3 Pr. u. zmienić syndyka masy upadłości w osobie Alicji Hnatkowskiej i w miejsce zmienionego syndyka wyznaczyć syndyka masy upadłości Kordon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w osobie Tycjana Saltarskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 127).

Do pobrania:

  1. Postanowienie z dnia 11 września 2017 roku o ogłoszeniu upadłości – TUTAJ
  2. Postanowienie z dnia 14 listopada 2017 roku o zmianie Syndyka – TUTAJ

Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej “pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

ASR Piotr Bartosiewicz
Sędzia-komisarz Kordon sp. z o.o. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XVIII GUp 134/20

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 672/17. Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze. W związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Kordon sp. z o.o. w upadłości prowadzone było przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XIX GUp 243/19, natomiast od dnia 27 maja 2020 roku prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XVIII GUp 134/20.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Postanowieniem z dnia 07 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odwołał sędziego-komisarza – SSR Monikę Gajdzińską-Sudomir i wyznaczył nowego sędziego-komisarza – SSR Annę Żuławę.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Syndyk przekazał sędziemu – komisarzowi opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości, położonych w Rembelszczyźnie, Gmina Nieporęt, pow. legionowski, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00070054/7.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości Upadłego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 97 w dniu 21 maja 2018 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 25 czerwca 2018 roku Syndyk przekazał sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Kordon sp. z o.o. w upadłości.

Obwieszczenie o liście ukazało się w dniu 23 lipca 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 141.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Postanowieniem z dnia 27 maja 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odwołał z funkcji sędziego-komisarza sędziego Annę Żuławę, powołując w jego miejsce na tę funkcję asesora sądowego Piotra Bartosiewicza, a sprawie nadana została sygnatura akt XVIII GUp 134/20.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 21 maja 2021 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Kordon sp. z o.o. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 49 w dniu 11 marca 2022 roku.