Mikołajki Marina Resort Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000331933)


Postanowieniem z dnia 26 września 2013 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 441/13, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Mikołajki Marina Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt X GUp 75/13.

Postanowieniem z dnia 12 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy na podstawie art. 149 ust. 3 Prawo upadłościowe i naprawcze uznał się niewłaściwym i przekazał sprawę upadłościową Mikołajki Marina Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie według właściwości miejscowej Sądowi Rejonowemu w Olsztynie, V Wydziałowi Gospodarczemu. Następnie postanowieniem z dnia 26 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie wyznaczył Sędziego-komisarza w przedmiotowym postępowaniu upadłościowym w osobie SSR Joanny Bury oraz Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Aktualnie przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczy się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, Wydział V Gospodarczym, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 22/13, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 24 stycznia 2014 roku został ukończony i przedłożony do Sędziego-komisarza opis i oszacowanie  przedsiębiorstwa Upadłego.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W toku postępowania upadłościowego Syndyk przedłożył do Sędziego-komisarza listę wierzytelności i pięć uzupełniających list wierzytelności Upadłego.

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2017 roku Sędzia-komisarz zatwierdził listę wierzytelności oraz uzupełniające listy wierzytelności o numerach od 1 do 5 wskutek uprawomocnienia się postanowień sądu w przedmiocie zażaleń wierzycieli na postanowienia sędziego-komisarza rozstrzygające sprzeciwy od listy wierzytelności.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 24 kwietnia 2016 roku Syndyk przedłożył do Sędziego-komisarza uzupełnienie opisu i oszacowania przedsiębiorstwa Upadłego o majątek aktualnie włączony do masy upadłości.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 18 kwietnia 2017 roku Syndyk sporządził i przedłożył do Sędziego-komisarza oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości (samodzielnego lokalu nr 109) położonej w budynku hotelowym w miejscowości Jora Wielka 54C, gmina Mikołajki, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1M/0003684/6.

Postanowieniem z dnia 16 października 2017 roku Sędzia-komisarz zatwierdził przedmiotowy plan podziału.

W dniu 31 października 2017 roku plan został wykonany przez Syndyka.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk sporządził częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, obejmujący kategorię III i IV.

Obwieszczenie o częściowym planie podziału ukazało się w Monitorze Sądowy i Gospodarczym nr 247 w dniu 21 grudnia 2017 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu-komisarzowi II częściowy plan podziału funduszów masy upadłości Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, obejmujący kategorię IV.

Obwieszczenie o ww. planie podziału ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 86 z dnia 05 maja 2020 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 19 kwietnia 2022 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 100 (6499) w dniu 25 maja 2022 roku.