Onico S.A. w restrukturyzacji (KRS: 0000371128)


Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GR 23/20 (wcześniej XIX GR 25/19) z połączonych wniosków dłużnika oraz wierzyciela – Sea.Pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika – Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne Onico S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Flory 3 lok. 4, 00-586 Warszawa, KRS: 0000371128 oraz wyznaczył zarządcę w osobie Tycjana Saltarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127). Na mocy w/w postanowienia Sąd zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postępowanie sanacyjne będzie się toczyło pod sygnaturą akt XVIII GRs 2/20.

Postanowienie z dnia 27 kwietnia 2020 roku o otwarciu postępowania sanacyjnego Onico S.A. jest dostępne do pobrania tutaj.

Obwieszczenie o otwarciu postępowania sanacyjnego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91 (5981) z dnia 12 maja 2020 roku.

Jednocześnie zarządca informuję, że:

1. Celem postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami oraz przez przeprowadzenie działań sanacyjnych przy zabezpieczenie słusznych praw wierzycieli.

2. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne oraz faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

3. Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą sanacyjną.

4. Wierzyciele w toku postępowania sanacyjnego nie dokonują zgłoszeń wierzytelności.

5. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa, a także wierzytelności które mogą zostać objęte układem za zgodą wierzyciela (po wyrażeniu zgody), regulowane będą na zasadach określonych w układzie, przyjętym przez Zgromadzenie Wierzycieli, a następnie zatwierdzonym przez Sąd.

6. Wierzytelności objęte z mocy prawa układem nie mogą być spełnianie przez zarządcę oraz dłużnika poza zakresem układu.

7. Układ obejmuje z mocy prawa:

(i) wierzytelności osobiste dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;

(ii) odsetki za okres po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;

(iii) wierzytelności zależne od warunku jeżeli warunek ziścił się w czasie wykonania układu;

(iv) wierzytelności wobec dłużnika wynikające z umowy wzajemnej gdy świadczenie drugiej strony jest świadczeniem podzielnym i tylko w zakresie, w jakim druga strona spełniła świadczenie przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i nie otrzymała świadczenia wzajemnego.

8. Za zgodą wierzyciela układem mogą zostać objęte wierzytelności wynikające ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na mieniu dłużnika. Zgodę na objęcie wierzytelności układem wyraża się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda może zostać wyrażona ustnie do protokołu Zgromadzenia Wierzycieli.

9. Układ nie obejmuje: wierzytelności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę; roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw;  wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, po wejściu spadku do masy sanacyjnej oraz wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik.

10. Wierzytelności powstałe po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego powinny być regulowane na bieżąco.

11. Od dnia otwarcia postępowania do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia, potrącenia wzajemnych wierzytelności nie jest dopuszczalne jeżeli wierzyciel:

(i) stał się dłużnikiem dłużnika po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego;

(ii) będąc dłużnikiem dłużnika, stał się po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego jego wierzycielem przez nabycie w drodze przelewu lub indosu wierzytelności powstałej przed dniem otwarcia postępowania.

Potrącanie jest co do zasady dopuszczalne jeżeli obie wierzytelności (dłużnika i wierzyciela) istniały przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego. Potrącenie jest nadto dopuszczalne gdy nabycie wierzytelności powstałej przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło wskutek zapłacenia długu, za który nabywca odpowiadał osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi i jeżeli odpowiedzialność nabywcy za dług powstała przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

12. Wierzyciel, który chce skorzystać z potrącenia, składa o tym oświadczenie dłużnikowi (skuteczne będzie również oświadczenie o potrąceniu złożone zarządcy), nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, a jeżeli podstawa potrącenia powstała później – w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym powstała podstawa potrącenia.

13. Obciążenie składników majątku dłużnika hipoteką lub zastawem, w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem postępowania sanacyjnego, po otwarciu postępowania sanacyjnego jest niedopuszczalne, chyba że wniosek o wpis zastawu do rejestru albo wniosek o wpis hipoteki został złożony co najmniej na sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania.

14. Od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia rady wierzycieli, jest niedopuszczalne, chyba że podstawą wypowiedzenia umowy jest niewykonywanie przez dłużnika (zarządcę) po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego zobowiązań nieobjętych układem lub inna okoliczność przewidziana w umowie, jeżeli zaistniały po dniu otwarcia postępowania. Niniejsze stosuje się również do umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia o postępowania sanacyjnego.

15. W toku postępowania sanacyjnego sporządza się m.in:

(i) plan restrukturyzacyjny, który umożliwić ma przede wszystkim ocenę propozycji restrukturyzacji pod kątem ich wykonalności, stopnia ryzyka a nadto pod kątem wykonalności układu;

(ii) spis wierzytelności obejmujący wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;

(iii) propozycje układowe, które określają sposób restrukturyzacji zobowiązań dłużnika.

16. Plan restrukturyzacyjny podlega zatwierdzeniu przez Sędziego – Komisarza. Po jego zatwierdzeniu podlega wykonaniu. Przed zatwierdzeniem planu restrukturyzacyjnego, zarządca może podjąć działania mające na celu przywrócenie Dłużnikowi zdolności wykonywania zobowiązań.

17. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o sporządzeniu spisu wierzytelności uczestnikom postępowania przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do Sędziego – Komisarza co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzycielowi, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności przysługuje prawo do wniesienia w/w terminie sprzeciwu co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

18. Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. Koszty postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości w spisie wierzytelności.

19. Postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi dotyczące masy sanacyjnej mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu. Postępowania te zarządca prowadzi w imieniu własnym ale na rzecz dłużnika.

20. Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcie postępowania. Skierowanie egzekucji do majątku Dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia na tym majątku jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania.

21. Niezwłocznie po zrealizowaniu całości lub części planu restrukturyzacyjnego przewidzianej do wykonania w toku postępowania sanacyjnego, nie później jednak aniżeli przed upływem dwunastu miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, Sędzia – Komisarz zwołuje Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem.

22. Sędzia – Komisarza o terminie Zgromadzenie Wierzycieli zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności. Wraz z zawiadomieniem o zgromadzeniu, wierzycielowi doręcza się propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie co do treści przepisów dot. głosowania na zgromadzeniu.

23. Układ przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli zatwierdza Sąd.

24. Postępowanie sanacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu.

25. Prawomocnie zatwierdzony układ podlega wykonaniu.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 14 września 2020 roku Zarządca przekazał Sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności Onico S.A. w restrukturyzacji, a w dniu 6 października 2020 roku uzupełnienie spisu wierzytelności Onico S.A. w restrukturyzacji.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 207 (6097) w dniu 22 października 2020 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Postanowieniem z dnia 27 listopada 2021 roku sędzia komisarz postanowił na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne zatwierdzić spis wierzytelności z dnia 14 września 2020 r. oraz uzupełniający spis wierzytelności z dnia 6 października 2020 r. w zakresie nieobjętym sprzeciwami dotyczącymi wierzytelności przysługujących:

  1. Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie;
  2. Euromin S.A. w Genewie (Szwajcaria);
  3. Gatx Rail Poland sp. z o.o. w Warszawie;
  4. Genver Limited w Nikozji (Cypr);
  5. Orlen Południe S.A. w Trzebini;
  6. ING Bank Śląski S.A. w Katowicach;
  7. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. w Płocku.

Ogłoszenie  w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 06 grudnia 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 235 (6380).

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2022 roku sędzia-komisarz zatwierdził uzupełniający spis wierzytelności z dnia 6 października 2020 roku w zakresie wierzyciela Euromin S.A. w Genewie (Szwajcaria), a postanowieniem z dnia 24 lutego 2022 roku zatwierdził spis wierzytelności z dnia 14 września 2020 roku w zakresie wierzycieli: Gatx Rail Poland sp. z o.o. w Warszawie, Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. w Płocku i Genver Limited w Nikozji (Cypr).

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 08 marca 2022 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 46 (6445).