Profilab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000043871)


Postanowieniem z dnia 14 września 2017 roku, wydanym w sprawie X GU 549/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Profilab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000043871) oraz wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 127).

Do pobrania: Postanowienie z dnia 14 września 2017 roku o ogłoszeniu upadłości Profilab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej sp. z o.o. – TUTAJ

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 190 (5327) z dnia 02 października 2017 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej “pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Kamila Wasilewska
Sędzia-komisarz Profilab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej Sp. z o.o. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XVIII GUp 204/19

 

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 688/17.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Profilab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej Sp. z o.o. w upadłości prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp  204/19.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Informacja dla pracowników ProfiLab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej Sp. z o.o. w upadłości o wykazie zbiorczym na zaspokojenie roszczeń pracowniczych za okres sprzed ogłoszonej upadłości do dnia 15.10.2017 r.

 

Syndyk Masy Upadłości ProfiLab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie informuje, iż złoży wykaz zbiorczy na zaspokojenie roszczeń pracowniczych do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dotyczących należności za okres sprzed ogłoszonej upadłości tj. przed 14 września 2017 roku, do dnia 15 października 2017 roku.

Jednocześnie Syndyk podejmie działania w zakresie przekazania wszystkich zasiłków finansowanych z budżetu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, takich jak zasiłki chorobowe, rehabilitacyjne i macierzyńskie, które do dnia ogłoszenia upadłości nie zostały wypłacone przez Upadłego. Powyższe świadczenia, przejęte przez budżet ZUS finansowane będą do końca trwania ubezpieczenia oraz w zależności od sytuacji indywidualnej pracownika, po ustaniu zatrudnienia.

Dodatkowo Syndyk oświadcza, iż wszystkie należności pracownicze, które nie znajdą pokrycia w środkach finansowanych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zostaną ujęte na listę wierzytelności z urzędu i  nie należy zgłaszać swoich roszczeń na listę wierzytelności indywidualnie.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk ukończył i przekazał do akt opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej, obejmującej działkę ew. nr 7, obręb 4-07-15, położonej w Warszawie przy ul. Odlewniczej 4, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00183197/1.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 16 kwietnia 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 74.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk sporządził i w dniu 24 lipca 2018 roku przekazał sędziemu – komisarzowi listę wierzytelności Upadłego Profilab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w dniu 11 września 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 176.

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 roku Sąd zatwierdził listę wierzytelności Upadłego.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk sporządził i w dniu 13 listopada 2018 roku przekazał sędziemu- komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego Profilab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Obwieszczenie o przedmiotowej liście wierzytelności ukazało się w dniu 12 lutego 2019 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 30.

Postanowieniem z dnia 21 marca 2019 roku Sąd zatwierdził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Postanowieniem z dnia 29 maja 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odwołał z funkcji Sędziego- komisarza SSR Monikę Mysiakowską-Choinę i powołał do pełnienia tej funkcji SSR Anetę Kaftańską.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 21 sierpnia 2019 roku Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu – komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o ww. liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 166 z dnia 28 sierpnia 2019 roku.

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 roku Sąd zatwierdził drugą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 21 października 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu – komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Profilab Laboratorium Fotografii Profesjonalnej sp. z o.o. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 221 (6111) w dniu 12 listopada 2020 roku

Postanowieniem z dnia 02 marca 2021 roku Sędzia-komisarz zatwierdził ostateczny plan podziału z dnia 21 października 2020 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Postanowieniem z dnia 13 października 2021 roku Sąd odwołał z funkcji sędziego-komisarza sędzię Anetę Kaftańską i wyznaczył sędziego-komisarza w osobie sędziego Kamili Wasilewskiej.