Spółdzielnia Inwalidów “POSTĘP” w upadłości (KRS: 0000183020)


Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 319/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Spółdzielni Inwalidów “POSTĘP” z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 5, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 25 lipca 2019 roku o ogłoszeniu upadłości Spółdzielni Inwalidów “POSTĘP” – TUTAJ

Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydziałem Gospodarczym, Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt V GUp 271/19.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 151 (5790) z dnia 06 sierpnia 2019 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej “pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Anna Poborska
Sędzia-komisarz Spółdzielni Inwalidów “POSTĘP” w upadłości
Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
Sygn. akt: V GUp 271/19

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 18 listopada 2019 roku Syndyk przekazał sędziemu-komisarzowi opis i oszacowanie składników majątku Upadłego Spółdzielni Inwalidów „Postęp” w upadłości z siedzibą w Sandomierzu w postaci nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli) położonej w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 5, zabudowanej budynkami przemysłowymi Spółdzielni Inwalidów „Postęp” w upadłości, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1S/00061865/9, ruchomości (środków trwałych, wyposażenia, wyrobów gotowych i materiałów) oraz należności.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu majątku Upadłego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 250 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 04 grudnia 2020 roku Syndyk złożył do akt postępowania upadłościowego listę wierzytelności Spółdzielni Inwalidów “POSTĘP” w upadłości.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczy nr 1 (6146) z dnia 04 stycznia 2021 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 05 maja 2021 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności Spółdzielni Inwalidów „POSTĘP” w upadłości.

Obwieszczenie o uzupełniającej liście wierzytelności ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczy nr 101 w dniu 27 maja 2021 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 21 marca 2022 roku Syndyk przedłożył do akt postępowania upadłościowego kolejną uzupełniającą listę wierzytelności.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 14 kwietnia 2022 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 73 (6472).

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 07 kwietnia 2022 roku Syndyk złożył do akt postępowania upadłościowego ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Spółdzielni Inwalidów “POSTĘP”.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 88 w dniu 09 maja 2022 roku.