Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położona w Olsztynie przy ul. Jastrzębiej 8, wchodząca w skład masy upadłości Dariusza Ciołko// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dariusza Ciołko – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: V GUp ,,of” 89/20, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Jastrzębiej 8, woj. warmińsko-mazurskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OL1O/00096061/7. Nieruchomość obejmuje działkę ewidencyjną o numerze 146 w obrębie 140, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o konstrukcji szkieletowej o powierzchni zabudowy 76 m2, o jednej kondygnacji nadziemnej i poddaszu użytkowym, niepodpiwniczonym. Powierzchnia mieszkalna budynku wynosi 111,35 m2. Dodatkowo na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy i drewutnia, które również wchodzą w skład masy upadłości Dariusza Ciołko.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 580 449,60 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i 60/100).

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2022 roku w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w godzinach jej urzędowania. Decydująca jest data wpływu oferty do ww. Kancelarii. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 58.044,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści cztery złote) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Dariusza Ciołko kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dariusza Ciołko o nr  75 1050 1807 1000 0090 9025 8113 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of”  89/20 – nieruchomość przy ul. Jastrzębiej 8”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2022 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne, Syndyk wyznaczy termin aukcji, o której oferenci zostaną osobno zawiadomieni. Aukcja zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams, wśród oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Artura Olczaka z dnia 7 listopada 2020 roku. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie szacunkowym, przedmiot sprzedaży nie obejmuje wyposażenia ruchomego nieruchomości, z wyjątkiem stałej zabudowy meblowej i wbudowanego AGD. Operat szacunkowy będzie udostępniany do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży nieruchomości – TUTAJ.
  2. Wzór oferty nabycia nieruchomości – TUTAJ PLIK WORD, TUTAJ PLIK PDF.

Wszelkie zapytania odnośnie Przedmiotu sprzedaży oraz przebiegu procesu sprzedaży należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów