Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami o funkcji przemysłowej, położona w Dubowie Drugim 31 (woj. podlaskie) i ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości Wigry – Projekt Sp. z o.o. w upadłości// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Wigry – Projekt Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XVIII GUp 144/21, ogłasza przetarg (aukcje) przedmiotem którego jest łączne zbycie:

a) nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o nr ewid. 227/10 o powierzchni gruntu 8188 m2, zabudowanej trzema budynkami o funkcji przemysłowej, w tym: budynkiem hali przemysłowej o powierzchni zabudowy 1.440 m2, budynkiem biurowym dwukondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 234 m2 oraz budynkiem socjalnym o powierzchni zabudowy 165 m2 – położonej w miejscowości Dubowo Drugie nr 31 w obrębie 0008 Dubowo Drugie, w gminie Suwałki, w województwie podlaskim, dla której prowadzona jest KW o nr SU1S/00043074/5,

b) ruchomości wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w Załączniku nr 1 do Warunków przetargu.

Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi 3.161.551,50 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty do sędziego-komisarza w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 09 maja 2024 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, a każda z kopert powinna być oznaczona sygnaturą sprawy XVIII GUp 144/21 oraz dopiskiem zgodnym z zatwierdzonymi warunkami przetargu. Decydująca jest data wpływu oferty na biuro podawcze ww. sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie podlega odrzuceniu (nie będzie rozpatrywana).

Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 310.000,00 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Wigry – Projekt sp. z o.o. w upadłości o nr: PL57 1600 1462 1869 9809 4000 0001 (BNP Paribas Bank Polska S.A.).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, w dniu 16 maja 2024 roku o godz. 10:00, w sali nr 14.

Jeżeli przynajmniej dwie złożone oferty będą spełniały warunki formalne wyrażone w Warunkach przetargu i zostaną złożone z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej, nastąpi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród tych oferentów, którzy złożyli ważne i skuteczne oferty.

Operaty szacunkowe określające wartość składników majątku ujętych w pkt. a) i b) powyżej zostaną udostępnione zainteresowanym w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com. Operaty pozostają również do wglądu w aktach postępowania upadłościowego Wigry – Projekt sp. z o.o. w upadłości, toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XVIII GUp  144/21.

Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com. Uzgodnienie terminu dokonania oględzin przedmiotu przetargu jest możliwe za pośrednictwem tel.: 696 090 432 (kontakt wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

Warunki przetargu z dnia 10 stycznia 2024 roku, w których określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert są dostępne do pobrania poniżej.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).

Koszty zawarcia umów przewidzianych Warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).

Syndyk ma prawo do odwołania procesu sprzedaży realizowanego na podstawie Warunków ww. przetargu bez podania przyczyny, także na etapie poprzedzającym dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Do pobrania:

  1. Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości i ruchomości – TUTAJ
Galeria

 

Przetargi

Lista aktualnych przetargów