Pakiet ruchomości w postaci kontenerów, instalacji pneumatycznej, klimatyzatorów i innych, wchodzących w skład masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa Opeus sp. z o.o.. w upadłości z/s w Płocku zaprasza do składania ofert na paczkę ruchomości w postaci kontenerów, instalacji pneumatycznej, klimatyzatorów i innych.

Łączna cena minimalna za paczkę ruchomości wynosi – 31 894,00 zł netto

UWAGA: Syndyk nie jest w posiadaniu ruchomości będących przedmiotem sprzedaży. Odbiór ruchomości od podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko nabywcy.

Można składać oferty tylko na całą paczkę ruchomości.

Zestawienie ruchomości oferowanych na sprzedaż dostępne do pobrania TUTAJ

Szczegółowe informacje dot. przedmiotu sprzedaży oraz terminu oględzin pod nr tel. 696-090-432 (kontakt tylko pn-pt 8:00-16:00) lub e-mail: e.krawczyk@saltarski.com.

Ruchomości znajdują się w Płocku, ul. Kobiałka 9.

Oferty można składać jedynie drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@saltarski.com w terminie do dnia 06.10.2023 roku.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  1. Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres zamieszkania/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numer KRS, REGON, NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.
  2. Oferowaną cenę nabycia netto za paczkę ruchomości będących przedmiotem sprzedaży, przy czym oferowana cena winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż łączna minimalna cena netto za paczkę ruchomości
  3. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, tj. stanem technicznym, użytkowym, prawnym oraz wyposażeniem pojazdu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
  4. Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.
  5. Dokładne oznaczenie przedmiotu oferty
  6. Kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.

Jeżeli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki sprzedaży, Syndyk (lub osoba przez niego upoważniona) przeprowadzi aukcję telefoniczną.

Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę sprzedaży przed wydaniem ruchomości wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów