Pakiet wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Elmar Transport Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Masy Upadłości Elmar Transport Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej w Jędrzejowie zaprasza do udziału w sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości Elmar Transport Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej wierzytelności wykazanych w Tablicy 1-15 stanowiącej integralną część „Aktualizacji oszacowania wartości rynkowej wierzytelności Elmar Transport Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Jędrzejowie, ul. Dygasińskiego 126, 28-300 Jędrzejów należnych od podmiotów zobowiązanych” sporządzonego we wrześniu 2023 roku przez mgr Andrzeja Jakubaszka, za cenę nie niższą niż 327,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem złotych), za wszystkie wierzytelności objęte sprzedażą (pakiet wierzytelności).

Osoby zainteresowane nabyciem pakietu wierzytelności winny składać oferty bezpośrednio w Kancelarii Syndyka tj. Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 – 797 Warszawa (w godzinach pracy Kancelarii Syndyka) lub przesłać je na adres e-mail Kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com w terminie do dnia 29 lutego 2024 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

O wyborze oferty decydować będzie najwyższa zaoferowana cena nie niższa niż cena minimalna wynosząca 327,00 zł za wszystkie wierzytelności. W sytuacji złożenia kilku ofert, w których cena będzie równa co najmniej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję w celu wybrania oferty z najwyższą ceną.

Kupujący winien jest uiścić całość ceny sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, co dodatkowo winien jest potwierdzić kopią dowodu wpłaty.

Syndyk uprawniony jest do wyłączenia ze zbycia takich należności lub ich części, jeżeli do dnia podpisania umowy sprzedaży pakietu wierzytelności zostaną one uregulowane na rzecz Syndyka – w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności zostanie pomniejszona o kwotę nie mniejszą niż wartość likwidacyjna uregulowanej należności wykazana w Oszacowaniu.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży, w tym zapytania o przesłanie Oszacowania oraz szczegółowego wykazu wierzytelności oferowanych do sprzedaży wraz z jednostkowymi cenami minimalnymi poszczególnych wierzytelności, należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.

Przetargi

Lista aktualnych przetargów