Udział 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 18 położonego przy ul. Sienkiewicza 9 w Jezioranach (11-320) o pow. użytkowej 28,93 m2, wchodzący w skład masy upadłości Zbigniewa Olszewskiego

Syndyk mas upadłości w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Olszewskiego i Marzanny Olszewskiej – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp „of” 79/20, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Zbigniewa Olszewskiego udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 18 położonego przy ul. Sienkiewicza 9 w Jezioranach (11-320) o pow. użytkowej 28,93 m2, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1B/00020174/6 wraz ze związanym z tym prawem odpowiednim udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1B/00019828/6.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 56 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2024 roku na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt: V GUp „of” 79/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Olszewskiego w sprawie V GUp 79/20” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 5 650,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Zbigniewa Olszewskiego w ING Bank Śląski S.A. o nr 56 1050 1025 1000 0092 7959 0799 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt: V GUp 79/20 – udział w nieruchomości w Jezioranach”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w dniu 27 lutego 2024 roku o godz. 11:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams, wśród oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach określonych w Warunkach sprzedaży z dnia 10 stycznia 2024 roku.

Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Oszacowaniu lokalu mieszkalnego, sporządzonym w dniu 9 grudnia 2022r. przez rzeczoznawcę majątkowego Mariusza Sienkiewicza, które to Oszacowanie zostanie udostępnione do wglądu w formie skanu, w odpowiedzi na wniosek o jego udostępnienie skierowany na adres e-mail Kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com.

Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży oraz możliwość uzgodnienia terminu oglądu nieruchomości, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).

Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości lokalowej, są dostępne do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. Warunki sprzedaży udziału w nieruchomości TUTAJ
  2. Wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości TUTAJ
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów