Udział 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o pow. 64,60 m2 położonego w Ożarowie (27-570) Osiedle Wzgórze 19/25, wchodzący w skład masy upadłości Dariusza Domańczuka

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dariusza Domańczuka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Dariusza Domańczuka udziału w wysokości 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 25 o powierzchni 64,60 m2, położonego w Ożarowie (27-570) Osiedle Wzgórze 19, gmina Ożarów, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie, dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00083524/7.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 110 000,00 zł.

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 kwietnia 2024 roku w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej zamkniętej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02- 797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt KI1L/GUp/2/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Dariusza Domańczuka (lokal)” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Brak spełnienia wskazanego powyżej warunku może skutkować odrzuceniem oferty. Naruszenie stanu koperty może stanowić podstawę do zakończenia procesu sprzedaży bez wyłonienia oferenta.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 11 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym masy upadłości Dariusza Domańczuka określonej powyżej kwoty najpóźniej do końca dnia wyznaczonego terminu). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dariusza Domańczuka o  nr  93 1050 1025 1000 0092 9683 1689, prowadzonym przez ING Bank Śląski S.A. z dopiskiem „Wadium – sygn. akt KI1L/GUp/2/2022”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w dniu 15 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży zostały zawarte w operacie szacunkowym z dnia 3 sierpnia 2023 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Artura Olczaka, który to Operat będzie udostępniany do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Syndyk udostępnia Operat po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o poufności, o treści i formie określonej przez Syndyka. Wzór oświadczenia dostępny do pobrania poniżej.

Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży oraz uzgodnienie terminu oględzin nieruchomości, dostępne za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyny.

Jednocześnie Syndyk informuje, że w sprzedaży, prowadzonej w ramach innej aukcji, pozostają również ruchomości stanowiące aktualne wyposażenie lokalu mieszkalnego. Więcej informacji dostępnych za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży TUTAJ
  2. Wzór oferty nabycia udziału w lokalu TUTAJ
  3. Oświadczenie o zachowaniu poufności TUTAJ

 

Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów