Udział 1/2 w lokalu mieszkalnym położonym w Nidzicy przy ul. Sportowej 2/4, wchodzący w skład masy upadłości Kazimierza Smolińskiego

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Smolińskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydziałem Gospodarczym Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt OL1O/GUp/4/2022, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 części w lokalu mieszkalnym o pow. 77,60 m2 stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w Nidzicy przy ul. Sportowej 2/4, dla którego Sąd Rejonowy w Nidzicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OL1N/00014613/3 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) oraz udziałem 269/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW nr OL1N/00010458/0), wchodzącego w skład masy upadłości Kazimierza Smolińskiego.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 86 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 czerwca 2024 roku do godz. 15:00 w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 8 600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym masy upadłości Kazimierza Smolińskiego określonej powyżej kwoty najpóźniej do końca dnia wyznaczonego terminu). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy o nr 66 1600 1462 1088 3489 2000 0001, prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z dopiskiem „Wadium – sygn. akt OL1O/GUp/4/2022 (lokal mieszkalny)”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w dniu 18 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka lub upoważnioną przez niego osobę.

Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży z dnia 25 kwietnia 2024 roku, Syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (licytacji), wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na etapie sprawdzania ofert. Aukcja przeprowadzana będzie wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży zostały zawarte w operacie szacunkowym z dnia 15 września 2022 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Mariusza Sienkiewicza, który to Operat będzie udostępniany do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Syndyk udostępni Operat po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o poufności – wzór oświadczenia dostępny do pobrania poniżej.

Regulamin sprzedaży z dnia 25 kwietnia 2024 roku, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży oraz uzgodnienie terminu oględzin nieruchomości, dostępne za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

 

Do pobrania:

  • Regulamin sprzedaży udziału w nieruchomości  –TUTAJ
  • Wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości – TUTAJ
  • Oświadczenie o zachowaniu poufności – TUTAJ
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów