Udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowym o pow. 113,10 m2, położonej w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1/F, wchodzący w skład masy upadłości Wojciecha Kalety// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Kalety – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 248/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Wojciecha Kalety udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowym o powierzchni użytkowej 113,10 m2, położonej w Kielcach, przy ul. Św. Leonarda 1/F, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00119347/8 wraz ze związanym z lokalem odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00052282/6.

Lokal składa się z sali sprzedaży, pomieszczenia porządkowego i wc. Lokal położony jest na pierwszej kondygnacji (parterze) z wejściem i witrynami bezpośrednio z ul. Św. Leonarda.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 426 350,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 października 2023 roku w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt: V GUp 248/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Kalety – ul. Leonarda 1/F” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 42 635,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Wojciecha Kalety w ING Bank Śląski S.A. o nr 33 1050 1025 1000 0092 7959 0534 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt: V GUp 248/20 – ul. Leonarda 1/F)”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 30 października 2023 roku o godzinie 10:00.

Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne określone w Warunkach sprzedaży z dnia 10 sierpnia 2023 roku, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams, wśród oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona dokumencie o tytule: „OPERAT SZACUNKOWY. Określenie wartości rynkowej nieruchomości lokalowej położonej w Kielcach, ul. Św. Leonarda 1 lok. F”, sporządzonym przez mgr. inż. Artura Olczaka, rzeczoznawcę majątkowego, który to Operat będzie udostępniany do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Warunki sprzedaży z dnia 10 sierpnia 2023 roku, w których określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży oraz uzgodnienie terminu oględzin nieruchomości, dostępne za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Do pobrania:

  1. Warunki sprzedaży udziału w nieruchomości TUTAJ
  2. Wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości TUTAJ
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów