Zespół nieruchomości położony w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej, wchodzący w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Syndyk Masy Upadłości Waldemara Dzionka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na nabycie w trybie z wolnej ręki prawa własności do zespołu nieruchomości położonego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej, składającego się z:

  1. nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA2M/00326370/6,
  2. nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA2M/00442261/8,
  3. nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA2M/00450027/5,

za cenę nie niższą niż 25 287 300,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych i 00/100) netto (powiększoną o ewentualny podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy transakcja sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem).

Z przedmiotu sprzedaży wyłączona jest działka gruntu o numerze 226/6 z obrębu ewidencyjnego o nr 146505_8.0701 ujęta w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie o nr WA2M/00450027/5.

Pełna treść warunków sprzedaży objęta jest Uchwałą nr 1 Rady Wierzycieli Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej w Warszawie z dnia 23 lutego 2021 r. wraz z jej uzupełnieniem.

Oferty należy składać do dnia 19 stycznia 2024 r. w Biurze Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka na adres: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa, w godzinach ich urzędowania. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka lub do Kancelarii Notarialnej. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi jawnie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka –  ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa w dniu 22 stycznia 2024 r. o godzinie 13:00.

Operat szacunkowy zespołu nieruchomości, o którym mowa powyżej, będzie udostępniany do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Uchwała nr 1 Rady Wierzycieli Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej w Warszawie z dnia 23 lutego 2021 r., obejmująca szczegółowe warunki sprzedaży ww. zespołu nieruchomości wraz z uzupełnieniem tejże uchwały jest dostępna do pobrania TUTAJ – UCHWAŁA, TUTAJ UZUPEŁNIENIE UCHWAŁY.

Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

W celu uniknięcia wątpliwości Syndyk wskazuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów