Marcpol S.A. w upadłości (KRS: 0000104488)


Postanowieniem z dnia 06 czerwca 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 644/16, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Marcpol S.A. z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Poniatowskiego 2, KRS: 0000104488 oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 06 czerwca 2016 roku o ogłoszeniu upadłości Marcpol S.A. –  TUTAJ

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 13 czerwca 2016 roku.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej “pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Aneta Kaftańska
Sędzia-komisarz Marcpol S.A. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XVIII GUp 88/19

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo  upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 337/16.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Marcpol S.A. w upadłości prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp 88/19.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk Masy Upadłości MarcPol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach informuje, iż przekazał dokumentację pracowniczą do archiwum prowadzonego przez Archiwista Sp. z o.o. z siedzibą w Teresinie., które zajmuje się przechowywaniem dokumentów Upadłego.

W związku z powyższym podania kierowane do Syndyka Masy Upadłości Marcpol S.A. w upadłości  o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7),wnioski o duplikaty świadectw pracy, czy inne zaświadczenia dotyczące spraw pracowniczych przekazywane są do wyżej wymienianego podmiotu.

Dodatkowo Syndyk informuje, że istnieje możliwość samodzielnego złożenia podania o dokumenty znajdujące się w archiwum, poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.archiwista.eu. Na wskazanej stronie znajdują się wszystkie formularze i zgody, jakie należy podpisać w celu uzyskania dokumentów, co również skraca czas oczekiwania na wnioskowany dokument.

Jednocześnie Syndyk zwraca uwagę, iż dokumentacja wydawana przez archiwistę może podlegać opłacie, zgodnie z cennikiem przedstawionym na stronie www.archiwista.eu.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Postanowieniem z dnia 08 sierpnia 2016 roku Sąd odwołał Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 25 października 2016 roku Syndyk złożył do akt postępowania upadłościowego opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Dekabrystów, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00081962/4.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 225 (5110) w dniu 22 listopada 2016 roku.

Nieruchomość została sprzedana przez Syndyka.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 13 września 2017 roku syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Marcpol S.A. w upadłości (Sygn. akt: X GUp 337/16 Ap 22).

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 roku Sędzia-komisarz zatwierdził listę wierzytelności złożoną w dniu 13 września 2017 roku za wyjątkiem wierzytelności zgłoszonych przez wierzycieli, co do których wniesiono sprzeciwy.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 27 lipca 2017 roku Syndyk przedłożył do akt postępowania upadłościowego opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości Marcpol S.A. w upadłości udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości, stanowiącej lokal użytkowy – garaż trzystanowiskowy nr 1, położonej przy ul. Kinowej 19A w Warszawie wraz z udziałem w wysokości 5444633/1000000000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00460157/6.

Obwieszczenie o ww. opisie i oszacowaniu ukazało się w dniu 02 lutego 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Nieruchomość została sprzedana przez Syndyka.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 18 kwietnia 2018 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu-komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o przedmiotowej liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 92 w dniu 14 maja 2018 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 10 maja 2019 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu-komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o przedmiotowej liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 103 w dniu 29 maja 2019 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Aktualnie Syndyk podejmuje czynności mające na celu sprzedaż pozostałego w masie majątku Upadłego. Szczegółowe informacje w powyższym przedmiocie są publikowane w zakładce “Lista aktualnych przetargów” (http://saltarski.com/pl/lista-aktualnych-przetargow/)

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Informacje dla pracowników Upadłego:

  1. Komunikat z dnia 17 czerwca 2016 roku – http://saltarski.com/komunikaty_lista/informacje-dla-pracownikow-marcpol-s-a-z-dnia-17-czerwca-2016-roku/
  2. Komunikat z dnia 21 czerwca 2016 roku –  http://saltarski.com/komunikaty_lista/informacja-dla-pracownikow-marcpol-s-a-z-dnia-21-czerwca-2016-roku/
  3. Komunikat z dnia 21 czerwca 2016 roku – http://saltarski.com/komunikaty_lista/informacja-nt-wykazu-zbiorczego-funduszu-gwarantowanych-swiadczen-pracowniczych-marcpol-s-a/
  4. Komunikat z dnia 10 sierpnia 2016 roku – http://saltarski.com/komunikaty_lista/uzupelniajaca-informacja-dla-pracownikow-marcpol-s-a-w-upadlosci-z-dnia-08-sierpnia-2016-roku/
  5. Komunikat z dnia 30 sierpnia 2016 roku – http://saltarski.com/komunikaty_lista/informacja-dla-pracownikow-marcpol-s-a-w-upadlosci-o-wyplacie-srodkow-objetych-i-uzupelniajacym-wykazem/
  6. Komunikat z dnia 08 września 2016 roku – http://saltarski.com/komunikaty_lista/informacja-dla-pracownikow-marcpol-s-a-w-upadlosci-o-wyplacie-srodkow-z-zakladowego-funduszu-swiadczen-pracowniczych/
  7. Komunikat z dnia 03 października 2016 roku – http://saltarski.com/komunikaty_lista/informacja-dla-pracownikow-marcpol-s-a-w-upadlosci-o-wyplacie-srodkow-objetych-ii-uzupelniajacym-wykazem-zlozonym-do-funduszu-gwarantowanych-swiadczen-pracowniczych/
  8. Komunikat z dnia 31 października 2016 roku – http://saltarski.com/komunikaty_lista/informacja-dla-pracownikow-marcpol-s-a-w-upadlosci-o-wyplacie-srodkow-objetych-iii-uzupelniajacym-wykazem-zlozonym-do-funduszu-gwarantowanych-swiadczen-pracowniczych/