Energetyczne Centrum S.A. w upadłości (KRS 0000353502)

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Energetycznego Centrum S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie informuje, że:

1. Postanowieniem z dnia 03 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1933/18 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Energetycznego Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa (KRS: 0000353502), wyznaczając jednocześnie sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej, zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

2. Postanowieniem, o którym mowa w pkt 1 powyżej Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w dniu 17 grudnia 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 243 (5631).

Mając na uwadze powyższe wskazać trzeba, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 Pu należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach na adres:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sędzia-Komisarz SSR Kamila Wasilewska

Wzór zgłoszenia wierzytelności określony został rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r.

Do pobrania poniżej jest:

  1. Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 03 grudnia 2018 roku o ogłoszeniu upadłości Energetycznego Centrum S.A. – tutaj;
  2. Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości – tutaj;
  3. Wzór zgłoszenia wierzytelności – tutaj;
  4. Przykładowe zgłoszenie wierzytelności – tutaj.

3. Klienci Energetycznego Centrum S.A., którzy do dnia poprzedzającego ogłoszenia upadłości Spółki uregulowali na rzecz Spółki jakiekolwiek należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego za okres, w którym Spółka takich usług nie świadczyła mogą dochodzić swoich roszczeń z tego tytułu wobec Spółki w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawo upadłościowe, tj. w ramach zgłoszenia wierzytelności kierowanego do Sędziego-komisarza. Tryb dochodzenia roszczeń w toku postępowania upadłościowego został przedstawiony w pkt 2 powyżej.

4. W przypadkach gdy po dniu ogłoszenia upadłości Energetycznego Centrum S.A. zostaną odnotowane jakiekolwiek nienależne wpłaty na rzecz Spółki z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego za okres, w którym Spółka takich usług nie świadczyła zostaną podjęte czynności mające na celu zwrot takich wpłat poszczególnych klientom.

5. Działalność Spółki w zakresie sprzedaży produktów dodatkowych opartych na usługach medycznych (Luxmed) oraz usługach ubezpieczeniowych (AXA, Energia na zdrowie, Pakiet ochronny) jest na chwilę obecną w dalszym ciągu kontynuowana. Z uwagi na powyższe klienci Energetycznego Centrum S.A., którzy zawarli umowy w ww. zakresie ze Spółką są zobowiązani do dokonywania dalszych wpłat zgodnie z dotychczas zawartymi umowami. Wpłaty mają być dokonywane na dotychczasowe rachunki bankowe Spółki.

6. Aktualnie przystąpiono do dokonania czynności zmierzających do całościowego rozliczenia wszystkich klientów Energetycznego Centrum S.A. z tytułu usług sprzedaży energii elektrycznej oraz paliwa gazowego jakie świadczyła Spółka przed dniem ogłoszenia upadłości. Po zakończeniu tych prac i stwierdzeniu ewentualnych nadpłat widniejących na kontach rozliczeniowych poszczególnych klientów, zostaną podjęte niezwłoczne czynności mające na celu zamknięcie rachunków bankowych tych klientów, na których kontach będą widnieć ww. nadpłaty.

7. Wszelkie istotne informacje związane z postępowaniem upadłościowym Energetycznego Centrum S.A. będą umieszczane w toku postępowania upadłościowego na stronie internetowej Spółki: ec.net.pl oraz stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce pn. „Komunikaty”.

8. Dodatkowe informacje dotyczące konsekwencji ogłoszenia upadłości Energetycznego Centrum S.A. dla wierzycieli tej Spółki można uzyskać pod numerem telefonu 801 450 550, gdzie został wgrany stosowny automatyczny komunikat głosowy.

9. Niezależnie od powyższego informacje dotyczące toku postępowania upadłościowego Energetycznego Centrum S.A. można uzyskać pod numerem telefonu: (41) 390 29 63.

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 1078/18.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Energetycznego Centrum S.A. w  upadłości prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XIX GUp 749/19.

UWAGA: Z dniem 01 grudnia 2020 roku zmianie uległ adres Biura w Kielcach z dotychczasowego tj. ul. Domaszowska 41, 25-320 Kielce na Al. IX Wieków Kielc 4A lok. 14, 25-516 Kielce. W związku z powyższym proszę o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanej do Syndyka korespondencji.


Syndyk sporządził i w dniu 08 maja 2020 roku złożył do akt postępowania upadłościowego częściową listę wierzytelności Energetycznego Centrum S.A. w upadłości. Podkreślenia wymaga, że przez wzgląd na znaczną ilość dokonanych w toku tego postępowania upadłościowego zgłoszeń wierzytelności (ponad 7 tysięcy zgłoszeń wierzytelności) oraz celem zapoznania się przez wierzycieli Upadłego z listą wierzytelności w zakresie, w jakim pierwsza część zgłoszeń wierzytelności została już rozpoznana na obecnym etapie postępowania upadłościowego została sporządzona częściowa lista wierzytelności, obejmująca 1560 pozycji. Zasadność pozostałych zgłoszeń wierzytelności będzie podlegała ocenie w ramach kolejnych częściowych list wierzytelności sporządzanych w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Energetycznego Centrum SA w upadłości.

Przedmiotową listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego-komisarza w trybie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

Obwieszczenie o częściowej liście wierzytelności Upadłego z dnia 08 maja 2020 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 129 w dniu 06 lipca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 07 kwietnia 2022 roku przedmiotowa lista wierzytelności została zatwierdzona.


W dniu 05 sierpnia 2020 roku Syndyk przedłożył do akt kolejną (drugą) częściową listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Energetycznego Centrum S.A. w upadłości. Druga częściowa lista wierzytelności obejmuje 932 pozycji. Zasadność pozostałych zgłoszeń wierzytelności będzie podlegała ocenie w ramach kolejnych częściowych list wierzytelności sporządzanych w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Energetycznego Centrum SA w upadłości.

Przedmiotową listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Obwieszczenie o przedmiotowej liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 183 w dniu 18 września 2020 roku.


W dniu 24 lutego 2021 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi trzecią częściową listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Energetycznego Centrum S.A. w upadłości.

Przedmiotową listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Obwieszczenie o trzeciej częściowej liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 65 w dniu 06 kwietnia 2021 roku.


W dniu 15 kwietnia 2021 roku Syndyk złożył do akt czwartą częściową listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Energetycznego Centrum S.A. w upadłości, obejmującą 2112 pozycji.

Przedmiotową listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Obwieszczenie o czwartej częściowej liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 90 (6235) w dniu 12 maja 2021 roku.


W dniu 08 października 2021 roku Syndyk przekazał do akt piątą częściową listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Energetycznego Centrum S.A. w upadłości, obejmującą 692 pozycje.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 219 (6364) w dniu 12 listopada 2021 roku

Przedmiotowa lista wierzytelności została zatwierdzona postanowieniem z dnia 07 kwietnia 2022 roku.


W dniu 11 stycznia 2023 roku i 31 maja 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi szóstą i siódmą częściową listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Energetycznego Centrum S.A. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 03 lipca 2023 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 126 (6777).


W dniu 15 czerwca 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi pierwszy częściowy plan podziału funduszy masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Energetycznego Centrum S.A. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 09 sierpnia 2023 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 153 (6804).

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania