Suisse Légiste sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000396886)

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 664/17, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, X Wydział  Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Suisse Légiste sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000396886), wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 19 czerwca 2017 roku o ogłoszeniu upadłości Suisse Légiste sp. z o.o. – TUTAJ.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 126 w dniu 03 lipca 2017 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe na adres:

SSR Magdalena Pawełko
Sędzia- komisarz Suisse Légiste sp. z o.o. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt XVIII GUp 166/19

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 454/17.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Suisse Légiste sp. z o.o. w upadłości prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp 166/19.


Postanowieniem z dnia 01 grudnia 2017 roku Sąd odwołał z funkcji sędziego – komisarza SSR Anetę Kaftańską i wyznaczył sędziego – komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej.


Syndyk sporządził i w dniu 06 września 2018 roku przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 199 (5587) w dniu 12 października 2018 roku.


Syndyk sporządził i przekazał w dniu 27 lutego 2019 roku Sędziemu – komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Postanowienie z 17 kwietnia 2019 roku Sędzia – komisarz zatwierdził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.


;

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 roku Sędzia-komisarz postanowił na podstawie art. 261 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowego dokonać zmiany na liście wierzytelności Suisse Legiste sp. z o.o. w upadłości, złożonej przez Syndyka w dniu 06 września 2018 roku.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 6 z dnia 10 stycznia 2020 roku.


W dniu 02 czerwca 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi częściowy plan podziału funduszy masy upadłości Suisse Légiste sp. z o. o. w upadłości, obejmujący kategorię I i II.

Obwieszczenie o częściowym planie podziału ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 111 z dnia 09 czerwca 2020 roku.


Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2020 roku Sędzia-komisarz postanowił na podstawie art. 261 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowego dokonać zmiany na liście wierzytelności Suisse Legiste sp. z o.o. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 125 z dnia 06 lipca 2020 roku.


Postanowieniem z dnia 15 września 2020 roku Sędzia-komisarz postanowił na podstawie art. 261 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowego dokonać kolejnej zmiany na liście wierzytelności Suisse Legiste sp. z o.o. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 195 (6085) z dnia 06 października 2020 roku.


W dniu 13 maja 2021 roku Syndyk złożył do akt częściowy plan podziału funduszów masy upadłości Suisse Légiste sp. z o. o. w upadłości, obejmujący kategorię I i II.

Ogłoszenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 118 (6263) z dnia 22 czerwca 2021 roku.


Postanowieniem z dnia 27 września 2022 roku Sąd odwołał z funkcji sędziego-komisarza Agnieszkę Kraszewską-Kazek i wyznaczył na sędziego-komisarza Magdalenę Pawełko.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania