Udział 1/2 części w nieruchomości zabudowanej stacją benzynową, restauracją i myjnią samochodową, położonej w Bidzinach, woj. świętokrzyskie, wchodzący w skład masy upadłości Dariusza Domańczuka

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dariusza Domańczuka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości Dariusza Domańczuka udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 0,5194 ha stanowiącej działki ewid. o nr 582/3 i 582/4 położonej w miejscowości Bidziny, gm. Wojciechowice, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1T/00017290/5 oraz udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,1663 ha, stanowiącej działkę ewid. o nr 561/1 położonej w m. Bidziny, gm. Wojciechowice, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1T/00031817/0.

Łączna powierzchnia ww. działek wynosi 6 857 m2. Nieruchomości zabudowane są stacją benzynową z pawilonem handlowym, myjnią ręczną oraz budynkiem restauracyjnym. Nieruchomości wyposażone są w infrastrukturę techniczną niezbędną dla działania stacji, m. in. zbiorniki paliwa, separatory, powierzchnie utwardzone wjazdów i parkingów oraz oświetlenie.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 1 400 000,00 zł.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 roku w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej zamkniętej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02- 797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt KI1L/GUp/2/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Dariusza Domańczuka (stacja benzynowa)” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Brak spełnienia wskazanego powyżej warunku może skutkować odrzuceniem oferty. Naruszenie stanu koperty może stanowić podstawę do zakończenia procesu sprzedaży bez wyłonienia oferenta.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 140 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym masy upadłości Dariusza Domańczuka określonej powyżej kwoty najpóźniej do końca dnia wyznaczonego terminu). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dariusza Domańczuka o nr 93 1050 1025 1000 0092 9683 1689, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. z dopiskiem „Wadium – sygn. akt KI1L/GUp/2/2022”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w dniu 15 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka lub upoważnioną przez niego osobę.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży zostały zawarte w operacie szacunkowym z dnia 7 sierpnia 2023 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Artura Olczaka, który to Operat będzie udostępniany do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Syndyk udostępnia Operat po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o poufności, o treści i formie określonej przez Syndyka. Wzór oświadczenia dostępny do pobrania poniżej.

Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży oraz uzgodnienie terminu oględzin nieruchomości, dostępne za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyny.

Jednocześnie Syndyk informuje, że w sprzedaży, prowadzonej w ramach innej aukcji, pozostają również ruchomości stanowiące wyposażenie budynku stacji i restauracji. Więcej informacji dostępnych za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

 

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży TUTAJ
  2. Wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości TUTAJ
  3. Oświadczenie o zachowaniu poufności – TUTAJ

 

Galeria

 

Przetargi

Lista aktualnych przetargów