Udział 1/2 w prawie własności lokalu niemieszkalnego nr 2 o pow. 100,19 m2, położonego przy ul. Olsztyńskiej w Łęgajnach, woj. warmińsko–mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Izabeli Wilczyńskiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Izabeli Wilczyńskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt OL1O/GUp-s/48/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego nr 2 o powierzchni 100,19 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w budynku handlowo–usługowym przy ul. Olsztyńskiej w Łęgajnach, gm. Barczewo, pow. olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OL1O/00067555/5, z którym to lokalem związany jest udział w wysokości 38/100 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej prawo własności dz. nr 448/2 z obrębu nr 16 – Łęgajny, o powierzchni 0,0249 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą o nr OL1O/00052197/9.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 77 400,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02–797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka wskazana powyżej. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (tj. Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) wraz z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA ZAKUP UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ, w postępowaniu upadłościowym Izabeli Wilczyńskiej, sygn. akt OL1O/GUP-S/48/2022” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 7 400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Izabeli Wilczyńskiej kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Izabeli Wilczyńskiej o nr 20 1090 2620 0000 0001 5050 8894 (prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.) z dopiskiem „Wadium – udział 1/2 nieruchomość lokalowa”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02–797 Warszawa w dniu 15 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka lub upoważnioną przez niego osobę.

Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym nieruchomości z dnia 20 czerwca 2022 r., który będzie udostępniany do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Operat jest również dostępny do wglądu w aktach postępowania upadłościowego Izabeli Wilczyńskiej prowadzonych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod sygn. akt OL1O/GUp–s/48/2022.

Regulamin sprzedaży z dnia 27 lutego 2024 roku, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży nieruchomości lokalowej – TUTAJ
  2. Wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości lokalowej – TUTAJ
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów